Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

17.8.2014

20. neděle v mezidobí – cyklus A

Dnešní neděle se v liturgických textech zabývá otázkou vyvoleného národa, ale také otázkou „pravověrnosti“, tedy správné víry. O kom lze říci, že je „pravověrným“? V dnešním evangeliu Ježíš ukáže dva rozdílné přístupy k lidem, kteří nesplňují „normy“. První čtení navíc ukazuje, že již pět set let před Kristovým vystoupením Bůh nabídl přístup k víře i lidem, kteří formálně nesplňovali základní předpoklady. A nakonec druhé čtení komentuje tajuplnou otázku, proč Izrael jako vyvolený národ nepřijal Pána a nestal se tak prvním v následování Krista.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Třetí velký oddíl knihy proroka Izaiáše spadá do doby po návratu z babylonského zajetí (5. stol. př. Kr.). Úryvek komentuje doté doby nepřijatelnou možnost, aby také pohané (příslušníci jiných národů) směli přistoupit k Bohu a spolu s Izraelity se podílet na bohoslužbě.

Iz 56,1.6-7

Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

ŽALM 67

V žalmu je klíčové Boží požehnání „národům“, tedy pohanům. Bůh chce žehnat jiným, cizím, ostatním… Vyprošujme požehnání těmto „jiným“ ve svém okolí.

Odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí všechny končiny země!

2. ČTENÍ

List Římanům v 9. – 11. kapitole komentuje otázku, proč Izraelité nepřijali v hojné míře evangelium. Svatý Pavel uvažuje, že odmítnutí Izraelitů je ve skutečnosti cestou pro ostatní národy. Jejich záchrana bude nakonec cestou i pro Izrael.

Řím 11,13-15.29-32

Bratři! Vám, bývalým pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

EVANGELIUM

Úryvek je pokračováním vyprávění o sporu Ježíše s farizei. Ti mu vyčetli nedodržování tradic otců, když učedníci jedli obřadně nečistýma rukama. Následně Ježíš při setkání s ženou, která nebyla Židovka (tedy formálně byla nečistou), ukazuje učedníkům skutečné hodnoty tradice otců: víru a pokoru. Ježíš se nezaměřil na ženu (její pevnou víru znal), ale na učedníky!

Mt 15,21-28

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nám dáváš ve svatém přijímání účast na životě svého Syna; dej, ať jsme jeho věrným obrazem na zemi, abychom měli účast i na jeho slávě v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní úryvek evangelia nejednou pohoršil zbožné křesťany. Mnozí si neumí vysvětlit, jak dobrý Mistr a Pán může jednat tak tvrdě s ubohou ženou. Ježíš ve své moudrosti a prozřetelnosti dobře věděl, že v celé příhodě nejde o ženu, jejíž víra je úžasná. Ale na její víře postavil poučení učedníků, kteří svoji víru teprve budují. Častokrát se člověk ptá, proč se některé věci dějí. Není totiž patrný jejich smysl. Tak se také my často dostáváme do situací, kdy skrze nás Bůh demonstruje jiným, často neznámým lidem význam a smysl víry, modlitby, trpělivosti, bolesti… V takových situacích není snadné neselhat. Ale výsledek může přinést obrovské ovoce, vždyť ona neznámá žena je až dodnes vzorem víry. To si jistě tenkrát ani nepomyslela.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 18.8.

Ez 24,15-24

Mt 19,16-22

Komentář: Ez 24,15-24
Svatost Hospodinovy svatyně je k ničemu, jestliže lid sám neusiluje o svatost… Boží svatost chce být přinášena do světa i mým jednáním (svatým, spravedlivým, milosrdným)!

ÚTERÝ 19.8.

Ez 28,1-10

Mt 19,23-30

Komentář: Ez 28,1-10
Kde jsou v mém životě oblasti, kde se pokládám za boha, kde jednám podle sebe, kde jsem sám sobě svým pánem, kam jsem svého Boha ještě nepustil?

STŘEDA 20.8.

Ez 34,1-11

Mt 20,1-16

Komentář: Ez 34,1-11
Tam, kde žiji, v mé životní roli, mám i já posilovat to, co je slabé, uzdravovat nemocné, obvazovat zraněné, přivádět zpět rozptýlené, hledat ztracené…

ČTVRTEK 21.8.

Ez 36,23-28

Mt 22,1-14

Komentář: Ez 36,23-28
Vzdej chválu Bohu za odpuštění, za očištění, za proměnu srdce kamenného v srdce z masa. To vše ti Hospodin, tvůj Bůh, nabízí…

PÁTEK 22.8.

Ez 37,1-14

Mt 22,34-40

Komentář: Ez 37,1-14
Kde je v tvém životě „údolí suchých kostí“? Kde potřebuješ vyvést z hrobu svého smutku, nepřijetí, litování, strachu, odmítnutí, uzavřenosti… Otevři se Božímu duchu, který oživuje!

SOBOTA 23.8.

Ez 43,1-7a

Mt 23,1-12

Komentář: Ez 43,1-7a
Setrvej v tichu a v modlitbě, vnímej Hospodinovu velebnost, která naplňuje tvé srdce, tvůj dům, celý svět…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.