A odpusť nám naše viny. (Mt 6,12) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

14.8.2011

20. neděle v mezidobí – cyklus A

Církev – bohoslužebné společenství – slaví svatou oběť spolu se svým knězem jako celek. Církev – tajemné tělo Kristovo – přináší Otci společně obětní dar, kterým je sám Pán Ježíš. Společně – to je důležité. Nejsme na mši svaté jako diváci, jsme všichni jako spoluobětující. Všichni konáme to, co nám náleží. Kněz koná službu předsedajícího. Přisluhující různých stupňů konají to, co je jim vyhrazeno, zpěváci zpívají, věřící se připojují zpěvem, svými odpověďmi a zvoláními, v neposlední řadě také tím, že konají gesta a pohyby, kterými se vřazují do společenství. Jdou také ke svatému přijímání. I to je spojuje společným úkonem. Dokonce náš výraz „přijímání“ mi zní poněkud pasivně. To latinské slovo „communio“ – spojení, společenství – mi připadá mnohem aktivnější – spojujeme se a jsme spojováni. (Pokorný L., Prostřený stůl, ČKCH Praha, 1990, str. 36)

VSTUPNÍ ANTIFONA

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Po exilu (ke konci 4. st. před Kristem) přichází neslýchaná zvěst: I cizinci se mohou stát příslušníky Božího lidu, pokud přijmou Zákon. Prorocké slovo však zdůrazňuje poslušnost ne zákonickou, ale duchovní a vnitřní: milovat Pána.

Iz 56,1.6-7

Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

ŽALM 67

Odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí všechny končiny země!

2. ČTENÍ

Apoštol národů zde rozvádí myšlenku, že Bůh použil i zaviněného odmítání Izraele k tomu, aby otevřel cestu spásy pohanům. Jejich vykoupení přivede i Izrael ke spáse. Tato Pavlova jistota se zakládá na věrnosti a milosrdenství Hospodina.

Řím 11,13-15.29-32

(Bratři a sestry!) Vám, bývalým pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

EVANGELIUM

Mesiáš měl přijít nejprve pro Izrael. Avšak i ostatní národy se dostanou do pozice vyvoleného národa, pokud v Krista uvěří. Prvotinou těchto zástupů je kananejská žena, která v Kristu rozpoznala syna Davidova čili Mesiáše, zachránce. A Kristus jí nezůstal nic dlužen.

Mt 15,21-28

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nám dáváš ve svatém přijímání účast na životě svého Syna; dej, ať jsme jeho věrným obrazem na zemi, abychom měli účast i na jeho slávě v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Křesťanské poselství je zásadně neseno láskou a respektem vůči každému člověku; křesťanské poselství je především určeno všem lidem, nikoliv jenom nějaké skupině; křesťanské poselství je otevřeností vůči všem lidským hodnotám. Křesťanské poselství je v tomto smyslu postaveno na dialogu: Boha s člověkem a lidmi mezi sebou! Ani Ježíš se neomezoval pouze na příslušníky vyvoleného národa, ačkoliv byl „poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského“. Jeho trpělivost v dialogu a trpělivé hledání ze strany pohanské ženy přinesly jako plod úžas Boha nad velikostí lidské víry a dar zdraví pro dceru dosud nevěřící matky!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a

Lk 1,39-56

Komentář: 1 Kor 15,20-27a
Maria pro své spojení s Kristem byla povolána k životu, stejně tak i my. A i v dnešní den máme toto své spojení prohlubovat a více Krista poznávat ve svém životě.

ÚTERÝ 16. 8.

Sd 6,11-24a

Mt 19,23-30

Komentář: Sd 6,11-24a
„Hospodin je pokoj“ je jméno oltáře, který vystavěl Gedeon po setkání s Hospodinem. Jaké jméno bych dal já v těchto dnech Hospodinu, jméno popisující tu jeho tvář, která je mi blízká, skrze kterou ke mně v současnosti promlouvá?

STŘEDA 17. 8.

Sd 9,6-15

Mt 20,1-16

Komentář: Sd 9,6-15
Pouze Hospodin může být králem. Je tomu tak i v mém životě? Je pouze Bůh Pánem mého života?

ČTVRTEK 18. 8.

Sd 11,29-39a

Mt 22,1-14

Komentář: Sd 11,29-39a
Jiftáchova přísaha není správná, nemůže rozhodovat o životě jiných a dávat je za oběť. I kolem sebe možná najdeš věci, které nejsou Boží a které se mohou vkrádat do tvého života, do tvého jednání a odvádět tě od Hospodina. Podívej se na svůj život a vzdej se jich!

PÁTEK 19. 8.

Rt 1,1.3-6.14b-16.22

Mt 22,34-40

Komentář: Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Rút je věrná své tchyni, zůstává s ní i v těžkých časech, zůstává věrná i Hospodinu. Nemám i já nablízku nějakou „Elimelechovu ženu“, která potřebuje pomoci?

SOBOTA 20. 8.

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17

Mt 23,1-12

Komentář: Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17
Tak jako neopustil Rút, „Hospodin tě nenechává bez zastánce“. Spolehni se na něj a očekávej jeho slovo, jeho pomoc – podanou ruku skrze jeho pomocníky, tvé bratry a sestry.

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.