Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

27.4.2014

2. neděle velikonoční – cyklus A

Druhá neděle velikonoční zakončuje oktáv, tedy osm dní, kdy jsme setrvávali v radosti nad vzkříšením. Tato neděle byla papežem Janem Pavlem II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000 označena jako neděle Božího milosrdenství. Biblické texty se samozřejmě vracejí k tématu vzkříšení (evangelium), ale již z nové perspektivy. První čtení popisuje první církev, která uvěřila na základě hlásání apoštolů resp. v druhém čtení hymnus zpívající o Božím milosrdenství jako reflexe daru vzkříšení tváří tvář přicházejícím zkouškám.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Otevřete své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Při Letnicích apoštol Petr vystoupí a hlásá. Po tomto impulzu z druhé kapitoly Skutků se začíná budovat první církev. Náš text popisuje její typické (lze říci také ideální) znaky. Je třeba podotknout, že jde o jakousi souhrnnou zprávu a také idealizující stav, který v realitě vypadal přeci jen složitěji, jak se zakrátko objeví v textu o ustanovení jáhnů (Sk 6,1-6).

Sk 2,42-47

Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.

ŽALM 118

Velikonoční žalm s obdivem zpívá o Božím záměru. Je Boží dílo vykoupení „podivuhodné“ i pro nás?

Odpověď: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nebo: Aleluja.

Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Vrazili do mě, abych padl, – avšak Hospodin mi pomohl. – Hospodin je má síla a statečnost, – stal se mou spásou. – Jásot ze spásy – zní ve stanech spravedlivých. Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme se z něho!

2. ČTENÍ

První epištola sv. Petra začíná hned po vstupním pozdravu hymnem. Objeví se dvě témata: základní dar vykoupení a otázka zkoušek, které přicházejí.

1 Petr 1,3-9

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja.

EVANGELIUM

Jan uvádí ve dvacáté kapitole několik příběhů, kdy se především apoštolové setkávají se Vzkříšeným. Zvláštní roli zde hraje Tomáš, který se se s ním setká až o týden později. Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo „nebyli u toho“ v den vzkříšení.

Jan 20,19-31

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval To-máše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich, nepochybuj, a věř. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Dokonej v nás, Bože, velikonoční dílo vykoupení a dej, ať plně žijeme z toho, co jsme od tebe přijali. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Nevěřící Tomáš je postavou, na kterou se odvolává nejedno zesměšňující přirovnání: být jako nevěřící Tomáš. A při tom jde o důležitý symbol. Copak mnozí z nás neříkají podobná slova? Nebo jsme v podobné situaci nezažili naše blízké? „Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím na vlastní oči!“ Zdá se, že je to vlastně legitimní nárok. My sami se musíme přesvědčit o pravdivosti slov o vzkříšení. Jenže to má háček. Ke sdělení Božích tajemství je třeba nejen našeho vlastního nasazení, ale také Boží milosti. Pýcha ani pocit nadřazenosti k cíli nevedou. Jak nesmírně důležité bude při zvěstování evangelia svědectví těch, kteří s Bohem něco prožili a zvěstují to dál. A jak zásadní bude odvaha a ochota slyšet tyto svědky Božích tajemství! A to se týká i nás.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 28.4.

Sk 4,23-3

Jan 3,1-8

Komentář: Sk 4,23-31
Ježíš zve k důvěře v Boží zastání a odvaze k hlásání i v nepříznivé situaci.

ÚTERÝ 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské

1 Jan 1,5 – 2,2

Mt 11,25-30

Komentář: 1 Jan 1,5 – 2,2
Prožij dnešní den ve světle, kterým je Bůh sám; ve společenství, do kterého tě uvádí; očištěn a očišťován krví jeho Syna Ježíše Krista.

STŘEDA 30.4.

Sk 5,17-26

Jan 3,16-21

Komentář: Sk 5,17-26
„Slova toho života“ musí být hlásána! Apoštolové tak činí navzdory zákazu a hrozbě nového uvěznění. Nic takového ti nehrozí. Komu dnes přineseš slova života?

ČTVRTEK 1.5. sv. Josefa Dělníka

Gn 1,26 – 2,3 nebo Kol 3,14-15.17.23-24

Mt 13,54-58

Komentář: Gn 1,26 – 2,3
Člověk stvořený k Božímu obrazu, stvořený ve dvou „vydáních“ – mužském a ženském – je zván k práci, k vytváření nového, k péči o stvořené. To platí i pro mne a (nejen) pro dnešní den.

PÁTEK 2.5.

Sk 5,34-42

Jan 6,1-15

Komentář: Sk 5,34-42
Boží dílo nejde zničit, i když je ničí jeho nepřátelé a někdy i jeho přátelé – svojí lhostejností, nezájmem o utrpení druhých, nevnímáním potřeby hlásat slovo – ať vhod, či nevhod...

SOBOTA 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba

1 Kor 15,1-8

Jan 14,6-14

Komentář: Jan 14,6-14
„Já jsem cesta, pravda a život.“ – Vyber si jeden z těchto pojmů vztažených na Krista, vezmi si jej do svého dne a nech se provázet Ježíšem – Cestou, Ježíšem – Pravdou či Ježíšem – Životem.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.