Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

19.1.2014

2. neděle v mezidobí – cyklus A

Druhá neděle v mezidobí navazuje docela plynule na končící vánoční dobu. Proto se znovu otevře příběh křtu Páně, ale tentokrát v podání evangelisty Jana. Ve druhém čtení začneme číst na pokračování list Korinťanům.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha proroka Izaiáše se jeví jako dílo více autorů. Od 40. kapitoly se mění jazyk, styl, ale i popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed největšího útlaku Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. A nejenom, že zachrání Izrael, tento Služebník bude světlem všem národům!

Iz 49,3.5-6

Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“

ŽALM

Čtyřicátý žalm cituje slova Služebníka, který přijímá Boží vůli. A právě tento žalm se stane silným argumentem v teologii Nového zákona (list Židům). Rozhodnutím Ježíše a přijetím Boží vůle máme život! To je důvod k velké chvále.

Odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v mém nitru.“ Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

2. ČTENÍ

Po dva měsíce budeme číst v druhém čtení z Prvního listu apoštola Pavla Korinťanům. Byl napsán jako odpověď na řadu témat a otázek. Ovšem list Korinťanů Pavlovi se nezachoval. Budeme tedy sledovat témata, na která Pavel reaguje. Začínáme úplným úvodem listu – pozdravem, který odráží základní vyznání víry křesťanů.

1 Kor 1,1-3

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Aleluja.

EVANGELIUM

Janovo evangelium popisuje události v jiném světle než synoptici. Křest Ježíše však i zde hraje zásadní roli. Evangelista popis křtu uzavírá klíčovým vyznáním Jan Křtitele.

Jan 1,29-34

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Naplň nás, Bože, svým Duchem a dej, ať nás všechny, kdo jsme jedli z jednoho chleba, spojuje vjedno tvá láska. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Jan končí svoji perikopu zásadním vyznáním: „A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ Toto svědectví Jana Křtitele – velké autority pro první učedníky – je vodítkem i pro nás. Ježíš je tedy Syn Boží! Ale co toto označení znamená? A nejen pro teology, ale pro nás osobně? Má vůbec nějaký význam? Je to více, než šikovný člověk, léčitel či dobrodruh! Ježíš je někdo, kdo patří Bohu a je zároveň Bůh. Jestliže Ježíš dělá nějaké činy pro nás – obyčejné smrtelníky, pak je dělá sám Bůh! Tedy Bůh se sklání nesmírně hluboko k člověku, k nám. A to neplatí jen o apoštolech. To se týká nás, dnes, v našem kostele…

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 20.1.

1 Sam 15,16-23

Mk 2,18-22

Komentář: Mk 2,18-22
Nejde o zakazování či znevažování půstu, ale o zdůraznění Ježíšovi přítomnosti, jeho blízkosti, která je důvodem k radosti, k oslavě a také – samozřejmě – k následování.

ÚTERÝ 21.1.

1 Sam 16,1-13

Mk 2,23-28

Komentář: Mk 2,23-28
Církevní předpisy a přikázání mne nechtějí zotročovat, ale otvírat mi prostor svobody (a ten je prvotní), v kterém mohu věrně následovat svého Pána.

STŘEDA 22.1.

1 Sam 17,32-33.37.40-51

Mk 3,1-6

Komentář: Mk 3,1-6
Kým je (pro mne) Bůh? Tím, který především uzdravuje a dává život? Nebo tím, kdo především dbá na dodržování předpisů a kontroluje mne?

ČTVRTEK 23.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7

Mk 3,7-12

Komentář: Mk 3,7-12
Ježíš není jen zázračným léčitelem (proto zákaz prozrazování, kým je). Chce být poznáván svými učedníky na cestě následování, chce být poznán jako ten, který proměňuje celý jejich život...

PÁTEK 24.1.

1 Sam 24,3-21

Mk 3,13-19

Komentář: Mk 3,13-19
I já jsem povolán, abych byl s Ježíšem. A i mně dává Ježíš bratry a sestry, s kterými si mohu být navzájem oporou a povzbuzením na cestě k následování.

SOBOTA 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla

Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22

Mk 16,15-18

Komentář: Mk 16,15-18
„Kdo uvěří ... bude spasen.“ Co pro mne znamená víra, jak se projevuje v mém obyčejném životě, co pro mne znamená spása?

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.