Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

6.12.2015

2. neděle adventní – cyklus C

Adventní doba zaměřuje pozornost na příchod mesiáše. Co všechno to znamená? Nejde jen o jeho osobu, ale o události, které přináší jeho přítomnost, jak ukazuje první čtení. Lze možná mluvit o určité „atmosféře příchodu“, jak vypráví žalm. Zároveň liturgie podtrhuje význam těch, kteří připravují prostor pro mesiáše, což souvisí s postavou Jana Křtitele (evangelium). Ačkoli máme oči zaměřeny na Vánoce, přeci církev nepřestává klást důraz také na druhý příchod Krista, jak je patrné v druhém čtení. Všechny tyto body zahrnuje pojem advent.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než popisované události. Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat Izraele do své vlasti. Verš 5,6 je citací Iz 40,4 a odrazí se nám v evangeliu. Text sám je však velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás!

Bar 5,1-9

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho prýští.

ŽALM 126

Žalm navazuje na události prvního čtení, které popisuje návrat zajatců z babylonského zajetí. Tito lidé zakusili mnoho útrap, ale také Boží vysvobození. Nejde jen o převyprávění skutečnosti, ale o píseň, která opěvuje zážitek vykoupení Bohem.

Odpověď: Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost. Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou s jásotem. Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.

2. ČTENÍ

Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly. Všimněme si, že tyto verše jsou neseny tématem posledního dne (eschatologický prvek). Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz.

Flp 1,4-6.8-11

Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

EVANGELIUM

Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly příběhem o narození Jana Křtitele, tak i nyní začíná vyprávěním o Janově působení. Jeho slova jsou citací SZ (Iz 40,4), která se mají vzápětí naplnit na přicházejícím Kristu.

Lk 3,1-6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině a uvidíš radost, která k tobě přichází od tvého Boha.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, byli jsme nasyceni duchovním pokrmem a pokorně tě prosíme: dej, ať se účastí na této svátosti učíme moudře hodnotit věci pozemské a usilovat o dobra věčná. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Mesiáš. Ve skutečnosti nejde jen o jeho postavu. Vždy to znamená sérii událostí spojených s jeho vystoupením, rozbití pout, která znemožňují život, a pád těch, kteří tato pouta nasazovali. Bůh do široka otevírá své srdce těm, kteří touží po záchraně, ať jsou jakkoliv maličcí. Kristus ale není mesiáš – politik. Je Bůh, který otevírá cestu k Bohu Otci. A ta se má zpřístupnit každému, kdo touží Otce potkat. To je jeden z klíčů k milostivému Roku milosrdenství, který v tomto týdnu začne.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 7.12.

Iz 35,1-10

Lk 5,17-26

Komentář: Lk 5,17-26
Snaha mužů nesoucích lehátko mě má inspirovat. Není potřeba i dnes odložit strach a demontovat střešní prvky, které brání druhým v přístupu k Pánu?

ÚTERÝ 8.12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Komentář: Lk 1,26-38
Rozumím-li prvotním hříchem dědičný odklon od Boha, který je zakořeněný v každém z nás, je mi jasné: dívka, z které se narodí Ježíš – Boží Syn – musí být tohoto břemene uchráněna. O našem Pánu pak můžeme říct: „celý po mamince“!

STŘEDA 9.12.

Iz 40,25-31

Mt 11,28-30

Komentář: Mt 11,28-30
Odpočinek, který náš Pán slibuje, je pro ty, kdo se lopotí a jsou s ním zapřaženi ve společném jhu. Vyvarujme se falešného pojetí „wellness“ Ježíše!

ČTVRTEK 10.12.

Iz 41,13-20

Mt 11,11-15

Komentář: Mt 11,11-15
Netrpí i dnes nebeské království – které již začalo! – násilím a uchvacováním? Nemám na tom i já svůj podíl?

PÁTEK 11.12.

Iz 48,17-19

Mt 11,16-19

Komentář: Mt 11,16-19
Nemáme i dnes tendenci posuzovat podobně extrémně Kristovy služebníky? Neslouží naše příkré soudy o druhých k našemu „ospravedlnění“?

SOBOTA 12.12.

Sir 48,1-4.9-11

Mt 17,10-13

Komentář: Mt 17,10-13
Osud těch, kteří přicházejí, aby oslovili, je tolik podobný… Platí to i v našich dnech. Když už nemám sílu k obnově sám, kéž alespoň nekritizuji a neházím druhým „klacky pod nohy“.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.