Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

7.12.2014

2. neděle adventní – cyklus B

Advent je časem očekávání Kristova příchodu. A to ve více významech: jako v době zajetí, kdy lid, vědom si svých selhání, téměř ztratil naději (první čtení). Také jako tehdy před Ježíšovým vystoupením, když lidé očekávali vysvobození z nadvlády pohanů (evangelium). Anebo v situaci křesťanů, kteří se ptají, proč již nenastal druhý Kristův příchod a drama jejich životů nenašlo již dávno vítězné dovršení jejich vložených nadějí (druhé čtení). V mnoha po¬dobách se naše situace podobá těm, které popisují liturgická čtení…

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jed-notě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Čteme začátek tzv. Deuteroizaiáše, tedy samostatné knihy vzniklé v 6. stol. př. Kr., kdy jsou Izraelité zdecimovaní v Babylonském zajetí daleko od domova, který je v troskách. V této atmosféře se Izaiáš pokusí vykreslit skleslým Izraelitům záchranu podobně, jak by to dnes učinil režisér ve velkolepém filmu: po mnoha dramatických událostech přichází záchrana!

Iz 40,1-5.9-11

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“ Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se; řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

ŽALM 85

Zaslíbení pokoje zůstává platné i dnes. Prosme o něj.

Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a spása mu půjde v patách.

2. ČTENÍ

Druhý list Petrův patří k posledním textům Nového zákona, zřejmě odráží atmosféru křesťanů, kteří se nedočkali brzkého Kristova příchodu a právem se ptají proč. Autor vykresluje konec světa pomocí tehdejší představy o vesmíru. Přes dobovou představu světa zaznívá podstatné: Pán přijde a my ho máme přivítat do připraveného domu svého „já“.

2 Petr 3,8-14

Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

EVANGELIUM

Marek otevírá své evangelium událostmi souvisejícími s Ježíšovým vystoupením. Jak jinak vylíčit, že se po několika staletích historické události daly do pohybu, než vystoupením proroka – Jana Křtitele. Je vylíčen jako nevšední strhující postava. Vše se odehrává kolem roku 30 po Kr., kdy zem je ovládána Římany. Je to čas nabitý očekáváním příchodu mesiáše – pomazaného krále, který Izrael vysvobodí. A Jan říká: „Právě přichází!“

Mk 1,1-8

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině a uvidíš radost, která k tobě přichází od tvého Boha.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, byli jsme nasyceni du¬chov-ním pokrmem a pokorně tě prosíme: dej, ať se účastí na této svátosti učíme moudře hodnotit věci pozemské a usilovat o dobra věčná. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Advent, to je očekávání. Pocit, že se něco hýbe a my jsme u toho. Bůh přichází zachránit svůj lid, ale jeho záchrana bude vypadat úplně jinak, než si tehdejší lidé představovali. Bůh nepotřebuje člověka mást, ale opatrně naznačuje, že naše představy mohou být poněkud neslučitelné s realitou. Advent je i dnes časem připravení se. Ale na co? Na dárky pod stromečkem? Jde o naši záchranu, náš vlastní život v plnosti Boží milosti. Advent znamená příchod. Ovšem ten ne-nastane, pokud Boha sami nepozveme, aby přišel do našeho života a vyrovnal všechny naše cesty.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Komentář: Ef 1,3-6.11-12
Není velkým tajemstvím, že před „ustanovením světa“ bylo už rozhodnuto o jeho záchraně? A na této záchraně má rozhodující podíl souhlas mladičké dívky. Zde ať je pramen mé úcty k Marii.

ÚTERÝ 9.12.

Iz 40,1-11

Mt 18,12-14

Komentář: Iz 40,1-11
I já mám podíl na pastýřské službě církve; stačí rozlišit, před kým mám prostě jít, koho vzít do náručí, koho vést s mírností.

STŘEDA 10.12.

Iz 40,25-31

Mt 11,28-30

Komentář: Iz 40,25-31
Často ti staří a fyzicky vyčerpaní jsou duchovně mladší a svěžejší právě dík své víře a naději v Pána. Nejsou oni důkazem a potvrzením pravdivosti Izaiášova úryvku?

ČTVRTEK 11.12.

Iz 41,13-20

Mt 11,11-15

Komentář: Iz 41,13-20
Tak často se snažíme kypřit, sázet, zalévat – a bez výsledku. On sám zasadí cedr, akácii, myrtu a olivovník. On sám dá vytrysknout vodě. Kéž nás toto ujištění uklidní.

PÁTEK 12.12.

Iz 48,17-19

Mt 11,16-19

Komentář: Iz 48,17-19
Je dobré se pozastavit nad tím, že úmyslem jeho „poučování“ a „vedení“ je jediné: aby tvé štěstí bylo jako řeka!

SOBOTA 13.12.

Sir 48,1-4.9-11

Mt 17,10-13

Komentář: Sir 48,1-4.9-11
Raduji se, že příchod našeho Pána je na rozdíl od Elijášova ohnivého spřežení prostší a tišší. Pokusím se domyslet do důsledku, co to znamená, že Bůh se stal člověkem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.