Jděte i vy na mou vinici! (Mt 20,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

8.12.2013

2. neděle adventní – cyklus A

Druhá neděle adventní předestírá perspektivu příchodu Pána. Opět nejde jen o narození dítěte Ježíše před dvěma tisíci lety, ale o Kristův příchod dnes, do naší doby, našeho „teď“. První čtení připomíná dramatické události osmého století př. Kr., v nichž ale Bůh otevírá téměř neuvěřitelné řešení – zaslibuje příchod nového krále. Ve druhém čtení sv. Pavel vyvozuje praktické důsledky našeho ospravedlnění, které jsme dostali na základě víry.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě po-zemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Události po roce 722 př. Kr., kdy Severní Izrael padl pod náporem mocných Asyřanů, dolehne i na Judsko. Nepřítel je velice blízko. Ale Hospodin zaslibuje nejen přežití, ale dokonce rozkvět! Vzejde nový mocný král podobný před tři sta lety vládnoucímu Davidovi.

Iz 11,1-10

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

ŽALM 72

Žalm jako by zval nového krále, aby již přišel. Pozvěme tohoto Krále právě nyní i my.

Odpověď: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu spravedlivě, – nestranně tvým ubohým. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život. Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. – A v něm budou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny národy.

2. ČTENÍ

List Římanům široce probíral význam ospravedlnění před Bohem plynoucí z víry v kontrastu k ospravedlnění jen našimi vlastními skutky. Náš text patří do druhé části listu. Předznamenávají ho slova: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých… Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž… urážky… padly na něj“ (srov. Řím 15,1.3). Jestliže takto jednal Ježíš, pak máme takto jednat i my.

Řím 15,4-9

Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíšovo vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli je nabita očekáváním. Tomu odpovídá i místo působení Jana – okolí Mrtvého moře, což byla poušť – symbolické místo přípravy a putování Izraele k zaslíbené zemi.

Mt 3,1-12

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, byli jsme nasyceni du-chovním pokrmem a pokorně tě prosíme: dej, ať se účastí na této svátosti učíme moudře hodnotit věci pozemské a usilovat o dobra věčná. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Psal se snad rok 26 po Kr., když Jan Křtitel vystoupil a hlásal obrácení. To je velice vzdálená událost, než aby ovlivnila náš každodenní život. Možná již tehdy většinu lidí nevzrušila. A přeci tyto texty Písma mluví právě k nám! Pán je blízko. Nejen ve smyslu láskyplné duchovní pomoci. Ale blízko je i jeho mocný příchod na konci věků. Nejde nyní o počítání dnů či let do konce světa, jak se o to mnohokrát v dějinách různí nadšenci pokoušeli. Cílem je pochopit, že není ani dnes čas na odkládání Boha na druhé místo. Právě teď se rozhodujeme o naší budoucnosti a Bůh nás zve do své blízkosti. Stačí na Boží výzvu odpovědět!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 9.12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Komentář: Gn 3,9-15.20
„Kde jsi?“ – tato otázka je určena i tobě. Podívej se na svůj život: Kde teď zrovna stojíš, neschováváš se někdy/někde před svým Pánem?

ÚTERÝ 10.12.

Iz 40,1-11

Mt 18,12-14

Komentář: Mt 18,12-14
Jistě se mohu poznat v situaci zatoulané ovce, kdy mne Ježíš hledal (nebo právě teď hledá). Za ty minulé situace mu mohu znovu vyjádřit svoji vděčnost – za hledání a nalezení. A jsem-li na útěku či ztracen – možná nastal čas k volání o pomoc či k obrácení se zpět.

STŘEDA 11.12.

Iz 40,25-31

Mt 11,28-30

Komentář: Mt 11,28-30
U Pána mohu složit všechna svá břemena, všechny své bolesti a trápení. Nechat svou duši odpočinout a načerpat u něj sílu k pokračování na cestě.

ČTVRTEK 12.12.

Iz 41,13-20

Mt 11,11-15

Komentář: Mt 11,11-15
I já se mohu potkat s lidmi, kteří se staví proti Božímu království. Jak se zachovám? A jak mohu prospět svým bratřím a sestrám, kteří něco takového prožívají jinde ve světě?

PÁTEK 13.12.

Iz 48,17-19

Mt 11,16-19

Komentář: Mt 11,16-19
Zatvrzelé nebo pohodlné („tukem obrostlé“) srdce člověka si vždy najde důvody, aby se nemuselo změnit, angažovat, aby ho to nic nestálo. Cesta moudrého však vede právě přes ochotu se měnit, zapojit, vydat...

SOBOTA 14.12.

Sir 48,1-4.9-11

Mt 17,10-13

Komentář: Mt 17,10-13
Tehdejší znamení ukazující na Mesiáše (Jan Křtitel jako Eliáš) k nám dnes mluví jasně. Jaké je však současné, aktuální znamení doby – k čemu nás jako církev zve náš Pán, k čemu zve mne osobně?

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně
(20.8.2018) Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.