Jděte i vy na mou vinici! (Mt 20,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

9.8.2015

19. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděli se vracíme již po třetí za sebou k „eucharistické disputaci“ v Janově evangeliu. Jaký význam má eucharistie nejen pro teology, ale pro nás samotné? Jaké důsledky přináší její přijímání? Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď v textech dnešní neděle.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Děj příběhu se odehrává v 9. století př. Kr. V této době je Izrael rozdělen na jižní Judsko a Severní Izrael, který byl mnohem více rozvolněný ve víře v Hospodina. Eliáš je zde jediný Hospodinův prorok. Na hoře Karmel se ostře postaví proti pohanství a sklidí nenávist pohanské manželky krále. Je na pokraji svých sil. Ale Bůh ho vede i v této chvíli.

1 Král 19,4-8

Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvolal: „Už je toho dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než moji otcové!“ Lehl si a pod tou kručinkou usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň, jez!“ Podíval se, a hle – u jeho hlavy chléb upečený na rozžhaveném kameni a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil podruhé, dotkl se ho a řekl: „Vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá.“ Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu.

ŽALM 34

Po tři týdny budeme v souvislosti s evangeliem připomínat tento žalm. „Hledal jsem pomoc a nalezl jsem ji!“ Bůh je dobrý! To je zkušenost nejen žalmisty, ale také Eliáše a mnoha křesťanů. Připojme se k tomuto chvalozpěvu na Boží věrnost.

Odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, – blaze člověku, který se k němu utíká.

2. ČTENÍ

Čtvrtá kapitola listu zaměří pozornost na napomenutí a soustředí se nejprve na otázku života ve společenství. Na to navazuje klíčovým požadavkem přijetí Boha do vlastního života, což znamená opustit svět zla a dát své síly dobru. Autor v Ef 4,25 – 5,13 nastiňuje charakter takového života.

Ef 4,30 – 5,2

Bratři! Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Aleluja.

EVANGELIUM

Čteme na pokračování šestou kapitolu Janova evangelia. Pohybujeme se v kontextu slavení Velikonoc, kdy si Izraelité krom jiného připomínali dar many, kterou je Bůh sytil na poušti. Jan zřejmě vytváří paralelu k reptání Izraelitů na poušti, protože také zde židé reptají, na „chléb z nebe“, jak Ježíš sám sebe nazve. Všimněme si spojení „dávat chléb“ a vazby „já dávám“. Na poušti je to Bůh, který sytí manou, zde dává chléb Kristus. Tedy on je Bůh!

Jan 6,41-51

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: ‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Přijetím svátostného pokrmu dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti; dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu a otevře světlu tvé pravdy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Vracíme se již po třetí za sebou k „eucharistické disputaci“ v Janově evangeliu. Jde o více než pouhé diskutování. Ježíš velmi zdůrazňuje nezbytnost sycení se tímto pokrmem, aby člověk měl život. Jde tedy o rozhovor o spáse. Poslední verš dnešního evangelia je zásadním pojítkem mezi tajemstvím eucharistie a Ježíšovou obětí na kříži. Právě tento verš je klíčem ke smyslu i tajemství eucharistie, resp. slavení mše svaté. Eucharistie je nejen připomínkou, ale zpřítomněním skutečnosti vydání se Krista za nás.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 10.8. svátek sv. Vavřince

2 Kor 9,6-10

Jan 12,24-26

Komentář: 2 Kor 9,6-10
Bůh miluje radostného dárce. Poklad církve se množí právě darováním. To věděl dnešní mučedník, jáhen Vavřinec. Dovedu se já dělit?

ÚTERÝ 11.8.

Dt 31,1-8

Mt 18,1-5.10.12-14

Komentář: Mt 18,1-5.10.12-14
Čím víc se budu snažit být nepatrným a maličkým, tím víc na mně bude mému Pánu záležet. A právě tato skutečnost mě může naplnit sebevědomím.

STŘEDA 12.8.

Dt 34,1-12

Mt 18,15-20

Komentář: Mt 18,15-20
Zkusil jsem někdy při bratrském napomenutí postupovat podle Ježíšova návodu? Uvědomím si, že „svazování a rozvazování“ se týká nejen odpouštění hříchů, ale má uzdravující dopad i na naši svobodu.

ČTVRTEK 13.8.

Joz 3,7-10a.11.13-17

Mt 18,21 – 19,1

Komentář: Mt 18,21 – 19,1
Odpouštění je mnohem víc, než prosté zapomenutí. Jsem-li stvořen k Božímu obrazu, musím mít přece podíl na jeho velkorysosti!

PÁTEK 14.8.

Joz 24,1-13

Mt 19,3-12

Komentář: Mt 19,3-12
Jako šťastná dvojice tvoří jedno tělo, tak ten, kdo se tohoto spojení odřekne, má s nebeským královstvím úplně splynout vjedno. To je smysl celibátu, který právě takovýmto spojením obohacuje církev. A tím ji tvoří plodnou!

SOBOTA 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a

Lk 1,39-56

Komentář: Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab
Církev, která přivádí na svět Krista, je tolik podobná popisované ženě! A na děti, které rodí, čeká tolik nebezpečí. Ovšem i jedno, kterému se vzdoruje zvlášť obtížně. Lhostejnost.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně
(20.8.2018) Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.