Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

10.8.2014

19. neděle v mezidobí – cyklus A

Co znamená uvěřit? Dnešní perikopy nahlédnou na toto téma z několika perspektiv. Především v evangeliu Ježíš bude zkoušet víru učedníků a pokusí se posunout jejich odvahu opřít se o víru. V prvním čtení se setkáme s prorokem Eliášem, který se po skvělých zážitcích s Božím působením ocitne v hluboké krizi víry. Vystoupí až k samým základům židovské víry s otázkou: Kde je Bůh? A podobně i druhé čtení pootevře jednu z otázek víry prvních křesťanů.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Ocitli jsme se v 9. stol. př. Kr. Před necelými sto lety se Izrael rozdělil na severní a jižní. Severní království se mnohem více přizpůsobuje víře okolních národů, až zbyde jediný Hospodinův prorok, Eliáš. Porazí pohanské kněze na hoře Karmel a vypadá to na skvělé vítězství, ale královna Jezabel takové argumenty nebere v potaz a rozhodne se Eliáše zabít. Ten zlomený prchne do pouště na horu Sinaj (či Choreb) vzdálenou 500 km.

1 Král 19,9a.11-13a

Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“ Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.

ŽALM 85

Jako Eliáš uslyšel Boží hlas, tak také my máme dnes zaslechnout, jak k nám Bůh promlouvá…

Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a spása mu půjde v patách.

2. ČTENÍ

První komunitu křesťanů velice trápila otázka, proč evangelium hromadně nepřijali Židé, kteří jako první slyšeli radostnou zvěst. Pavel ve třech kapitolách rozebírá toto téma. Dnešní perikopa je z úplného začátku Pavlovy úvahy.

Řím 9,1-5

Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Du-chem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. Aleluja.

EVANGELIUM

Genezaretské jezero měří na šířku cca dvanáct kilometrů a plavba veslicí trvala několik hodin. Učedníci právě zažili jeden z největších zázraků – nasycení pěti tisíc lidí. A tak přeplutí jezera je vhodnou příležitostí ke zkoušce jejich víry.

Mt 14,22-33

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se osamotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Přijetím svátostného pokrmu dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti; dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu a otevře světlu tvé pravdy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Uvěřit znamená opřít se o víru. Nejen připustit, že cosi je či není nad námi, jde o to, postavit na předmětu víry svůj život. Uvěřit Bohu, že je dostatečně pevným, aby nás udržel na vodě, bývá opravdu problém. Avšak důležité je nepřehlédnout, že Ježíš Petra vyzval, aby právě tuto zkoušku víry podstoupil. Rozhodně Petr nezkouší svého Mistra. Avšak Bůh touží naši víru posouvat z dětských představ a teoretických rovin do odvážných situací, v nichž se o víru či lépe o Boha skutečně opřeme.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 11.8.

Ez 1,2-5.24-28c

Mt 17,22-27

Komentář: Ez 1,2-5.24-28c
Zjevení Hospodinovy slávy se uskutečňuje ve vyhnanství... Bůh je nablízku svému lidu a přichází za ním. Bůh je nablízku i tobě, je v tvém životě, i dnes se s ním můžeš setkat!

ÚTERÝ 12.8.

Ez 2,8 – 3,4

Mt 18,1-5.10.12-14

Komentář: Ez 2,8 – 3,4
Hospodinovo slovo může i do tvého života přinášet pravdivý pohled a mít někdy trpkou chuť, usvědčovat z hříchu a jindy zase přinášet sladkost Hospodinovy blízkosti, jeho vedení a požehnání.

STŘEDA 13.8.

Ez 9,1-7; 10,18-22

Mt 18,15-20

Komentář: Ez 9,1-7; 10,18-22
I já nosím (ve svém srdci) znamení, že patřím ke Kristu. A toto neviditelné znamení má být zřetelné na mém životě – tak jako kdybych je měl na svém čele.

ČTVRTEK 14.8.

Ez 12,1-12

Mt 18,21 – 19,1

Komentář: Ez 12,1-12
Ezechielovo symbolické chování má pohnout srdcem lidu, aby změnil své chování a navrátil se k Hospodinu. Co pohne mým srdcem, kdy už uvěřím Boží lásce a dám se mu zcela?

PÁTEK 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a

Lk 1,39-56

Komentář: 1 Kor 15,20-27a
Pro své spojení s Kristem byla Maria povolána k životu. Pro mé spojení s Kristem budu jím povolán k životu. V čem mi Maria může být vzorem ve spojení s Kristem?

SOBOTA 16.8.

Ez 18,1-10.13b.30-32

Mt 19,13-15

Komentář: Ez 18,1-10.13b.30-32
Hospodin nemá zálibu ve smrti, ale v životě, protože on sám je Život. A můj vlastní život je jediným měřítkem pro Boží soud...

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.