Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

31.7.2011

18. neděle v mezidobí – cyklus A

Liturgie se chápe jako vykonávání kněžské služby Ježíše Krista. V ní se znameními vnímatelnými smysly, v ní se mystickým tělem Ježíše Krista, totiž hlavou i jeho údy, vykonává veřejná bohopocta. Církev není jen „shromážděním ve jménu Kristově“. Je tělem Kristovým. A když se církev modlí (liturgicky), když hlásá slovo Boží, pak se Kristus sám modlí a přednáší své slovo – ústy nás všech, svých věřících. V eucharistii je Kristus přítomen zvláštním způsobem, je zde jako kněz, je zde sám obětí. Jeho přítomnost v Nejsvětější svátosti je přítomností trvalou. Proto Nejsvětější svátost uchováváme, aby bylo možno podat svaté přijímání mimo mši svatou, zejména nemocným. A také proto, abychom se svému Pánu v Nejsvětější svátosti mohli klanět. Ovšem ani při tom nelze zapomenout, že svaté hostie byly konsekrovány při mši svaté. (Srov. Pokorný L., Prostřený stůl, ČKCH Praha, 1990, str. 32n)

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Izraelitům v babylónském vyhnanství, kteří se snaží zajistit si blahobyt, je určena výzva hledat Boha a obrátit se. Pravý blahobyt se najde u Boha, jak nám prozrazují použité symboly (voda, víno, mléko, tučná jídla). Podmínkou je „naklonit ucho“ a naslouchat Božímu slovu.

Iz 55,1-3

Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných Davidovi.“

ŽALM 145

Odpověď: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. Oči všech doufají v tebe – a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. – Otvíráš svou ruku – a sytíš vše živé s laskavostí. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách – a svatý ve všech svých činech. – Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně.

2. ČTENÍ

Jestliže je spása tak jistá, protože je plodem „nepřemožitelné Boží lásky“ (Řím 5,5-11), kdo nás může oddělit od Kristovy lásky? Ze všech těch situací, které nás mohou drtit, my vycházíme jako vítězové (přesněji podle řeckého textu jako „víc než vítězové“).

Řím 8,35.37-39

(Bratři a sestry!) Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.

EVANGELIUM

Tento příběh nám ukazuje, že Kristus naplňuje starozákonní očekávání hojnosti a nadbytku mesiášské doby. A kromě toho stojí za povšimnutí, že k „uštědření“ těchto mesiánských darů Kristus nepracuje sám, ale používá to málo, které mohou poskytnout učedníci – to pak proměňuje.

Mt 14,13-21

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty o nás stále pečuješ a občerstvuješ nás chlebem života; prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou, abychom dosáhli věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Nasycení mnohatisícového zástupu několika chleby a dvěma rybami se uskutečnilo na základě Ježíšova docela prostého gesta: „Vzal těch pět chlebů…, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům“ (Mt 14,20). Uvědomujeme si, že za tímto gestem se ukrývá prakticky sama eucharistie, obyčejný chléb proměněný Boží mocí. Toto Ježíšovo tělo, dané nám za pokrm, je nejvyšším výrazem jeho společenství s námi. Kardinál Martini napsal: „Eucharistie je zázrakem, který rozkvétá na zázraku nevyčerpatelné lásky velikonočního tajemství. Bůh v Ježíšovi, v eucharistii, bere velmi vážně svou vlastní vůli naplnit smlouvu; tedy své rozhodnutí být reálně uprostřed lidí, přijímat je jako své syny a dcery, vtahovat je do tajemství svého života“ (Všechny přitáhnu k sobě). Jakkoliv je eucharistie, kterou slavíme, darem nezměrné Boží lásky a navenek se jeví jako prostý pokrm, stále si máme uvědomovat její božský, stále nový rozměr.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 1. 8.

Nm 11,4b-15

Mt 14,22-36

Komentář: Nm 11,4b-15
Opět se opakuje stejná situace: Izraelité zapomínají na egyptské otroctví, na jeho těžkosti. Mana, kterou dostávají každý den, jim už „leze krkem“. A jak je tomu s mojí vděčností za vše, co dostávám v dnešním dni?

ÚTERÝ 2. 8.

Nm 12,1-13

Mt 15,1-2.10-14

Komentář: Nm 12,1-13
Pomlouvání (Mojžíše) plynoucí ze závisti namísto konstruktivní kritiky, která neodsuzuje člověka jako takového, ale je mu pomocí na jeho cestě. Jak jednám ve svém životě vůči druhým?

STŘEDA 3. 8.

Nm 13,1-2a.25 – 14,1.26-29.34-35

Mt 15,21-28

Komentář: Nm 13,1-2a.25 – 14,1.26-29.34-35
Nedůvěra vůči Hospodinu, vůči jeho zaslíbením vedla k tomu, že Izrael musel žít čtyřicet let na poušti. Jak jsem na tom já se svou (ne)důvěrou?

ČTVRTEK 4. 8.

Nm 20,1-13

Mt 16,13-23

Komentář: Nm 20,1-13
I já čelím často pokušení: vrátit se do otroctví, vrátit se ke svým starým hříchům. Hospodin mě však chce vést, chce hasit moji žízeň, chce mě přesvědčit o své svatosti, o své moci.

PÁTEK 5. 8.

Dt 4,32-40

Mt 16,24-28

Komentář: Dt 4,32-40
Čti znovu tento text a čti jej jako ten, kdo patří k Božím vyvoleným; jako ten, komu bylo dáno poznat, „že Hospodin je pravý Bůh“. „Uznej to dnes“ a následuj ho dnešním dnem.

SOBOTA 6. 8. svátek Proměnění Páně

Dan 7,9-10.13-14 nebo 2 Petr 1,16-19

Mt 17,1-9

Komentář: Mt 17,1-9
Mít zalíbení a následovat. Nebát se a následovat (poslouchat) Krista, Božího Syna, který je mým Pánem.

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.