Můj duch jásá v Bohu. (Lk 1,47) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

19.7.2015

16. neděle v mezidobí – cyklus B

Jak má vypadat člověk, který určuje směr či vede nějaké společenství? Je to manažer? Je to byznysmen? Odpověď budeme hledat v textech liturgických lekcí. I když některé biblické pojmy pro dnešního moderního člověka především ve městech ztrácí obsah či se posouvají, dovolme zaznít textům, které vycházejí ze zkušenosti lidí žijících před dvěma tisíci lety. A propojme tyto texty s modlitbou za sebe i za ty, kteří mají společenství sloužit právě tímto způsobem.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako profesionální prorok na dvoře krále Jóšiáše, ale brzy se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize (po roce 609 př. Kr.). Králové stále mění spojence, Izrael podléhá dobyvatelům, zrazuje vazalské smlouvy… V době zmatku a chaosu Pán přislibuje pevného pastýře, který své stádo povede.

Jer 23,1-6

Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí – praví Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

ŽALM 23

Tento žalm je modlitbou, která odpovídá na první čtení. Připojme se k této chvále i prosbě a opřeme se o dávnou zkušenost žalmisty i my.

Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. ČTENÍ

Ve verších Ef 2,11-12 autor důrazně ukazuje, že pohané kdysi žili bez Boží milosti. Ale nyní jsou rozdíly setřeny. Od 14. verše (druhé věty čtení) cituje autor hymnus dokazující smíření židů a pohanů. Již není třeba dělit lidi na horší (pohany) a vyvolené (židy). Nyní jsou všichni jedno v Kristu.

Ef 2,13-18

Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

EVANGELIUM

Perikopa navazuje na minulou neděli – poslání učedníků. Ježíšova starost o učedníky a také o zástup bude následně důvodem zázračného nasycení zástupu. Ale zastavme se v tomto úryvku a zahlédněme Ježíšovu starostlivost!

Mk 6,30-34

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní evangelium velmi krásně vystihuje čas dovolených a prázdnin. Také Pán zve učedníky k odpočinku. Nechce je zničit, nejde mu o výkon za každou cenu. Jsou pro něj bratřími a on jako jejich mistr o ně pečuje. Pojem pastýř z prvního čtení a žalmu je obrazem Boha, kterému záleží na jeho lidu. Neznamená to, že za něj vše udělá. Ale není lhostejný! Zároveň vidíme, že pečuje nejen o učedníky, ale také o každého, kdo přichází. Nelze doložit, zda učedníci žárlili či naopak Pánovi s radostí pomohli. Přesto je před námi důležitá otázka: Dokážeme přát lidem okolo nás odpočinek, požehnání a pokoj? Jistě že je mnoho případů, kdy lidé okolo nás jsou líní, vyhýbají se práci… Je ale stejně tak nemálo lidí, které zastihneme právě v okamžiku, kdy jejich nedůležitějším úkolem v dané chvíli je odpočinek!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 20.7.

Ex 14,5-18

Mt 12,38-42

Komentář: Ex 14,5-18
Není cesta izraelského lidu i cestou Církve zde na zemi? Přes všechno naše reptání a dílčí prohry její nepřátelé končí „v bahně“. Dík Vzkříšenému! Vždyť právě proto slýcháváme toto čtení o vigilii velikonoční.

ÚTERÝ 21.7.

Ex 14,21 – 15,1

Mt 12,46-50

Komentář: Ex 14,21 – 15,1
Při vyvedení věrných, při exodu, nechce Hospodin nikoho utopit. Do onoho bahna se dostává pronásledující sám, dobrovolně, svou nenávistí… Jako Mojžíšova ruka vody uzavírala, Ježíšova ruka zachraňuje!

STŘEDA 22.7. památka sv. Marie Magdalény

Pís 3,1-4a nebo 2 Kor 5,14-17

Jan 20,1.11-18

Komentář: Jan 20,1.11-18
Hledání mrtvého těla Kristova, provázené pláčem, vystřídala radost z jeho osobního oslovení. Radost, kterou si Magdalena nesměla nechat pro sebe. Sám Pán ji vysílá ke svým učedníkům. I můj smutek a hledání má vyústit k poslání – k misi!

ČTVRTEK 23.7. svátek sv. Brigity

Gal 2,19-20

Jan 15,1-8

Komentář: Jan 15,1-8
Maminka osmi dětí, zakladatelka řádu, nabádající papeže, aby přesídlil zpět do Říma. Žasneme, co tato žena, spolupatronka Evropy, dokázala. Právě proto, že byla napojena na kmen Církve, i když se v té době zdál mnohým ztrouchnivělý. Co nadějných výhonků uschlo, když se domnívaly, že se obejdou bez kmene!

PÁTEK 24.7.

Ex 20,1-17

Mt 13,18-23

Komentář: Ex 20,1-17
Povšimni si, že se Hospodin předtím, než dává návod na šťastný život, představuje: já tě vyvedl ze zajetí, z otroctví. Teprve potom následují přikázání, která neomezují, ale vedou ke svobodě!

SOBOTA 25.7. svátek sv. Jakuba

2 Kor 4,7-15

Mt 20,20-28

Komentář: Mt 20,20-28
Nepřetrvává upřímná naivita maminky synů Zebedeových v církvi dosud? Společné pití Kristova kalicha nás léčí od povyšování. I tím, že přináší účast na utrpení.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.