Na nebi jsi upevnil svou věrnost. (Žl 89,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

13.7.2014

15. neděle v mezidobí – cyklus A

Prázdniny jsou v plném proudu, a tak nebude působit odtažitě, když nahlédneme v dnešní liturgii do zemědělské tématiky. Ovšem skutečným klíčem k textům prvního čtení, žalmu i evangelia bude srovnání semene či vůbec zrajícího pole se slovem Božím či Božím působením. Druhé čtení pokračuje v kontinuální četbě osmé kapitoly Listu Římanům. Společně pak hledáme odpověď na otázky, proč evangelium nepřijali všichni lidé, nebo zda skutečnost utrpení není důkazem proti existenci Boha.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Mezi nejčtenější texty Starého zákona patří Izaiáš 40 – 55. Tento prorok působil v babylónském zajetí (mezi rokem 586-540 př. Kr.). Jeho slovo plné útěchy a povzbuzení dávalo naději lidu žijícímu několik tisíc kilometrů od domova.

Iz 55,10-11

Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“

ŽALM 65

Přirovnání Božího slova a zkušenosti rolníků prolíná celý dnešní žalm. Můžeme se nechat pohltit atmosféru radujícího se muže, na jehož poli se dá jasně poznat, co znamená Boží požehnání.

Odpověď: Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, – velmi jsi ji obohatil. – Boží strouhou se hrne voda, – lidem nachystals obilí. Takto jsi zemi připravil: – zavlažils její brázdy, – rozmělnils její hroudy, – zkypřils ji dešti, – požehnals tomu, co vyrašilo. Rok jsi korunoval svou dobrotou, – kudy jsi prošel, prýští hojnost. – Pastviny na stepi mokvají vláhou, – pahorky se ovíjejí radostí. Nivy se odívají stády, – údolí se přikrývají obilím: – ozývají se jásotem a zpěvem.

2. ČTENÍ

Vrcholí argumentace listu Římanům. Poté, co svatý Pavel odlišil život podle „těla“ od života podle „ducha“, směřuje k velké proklamaci, že jsme dědicové Boží. Posledním protiargumentem je bolest, kterou v životě zakoušíme. Verš 17. říká: „…trpíme-li s ním, budeme s ním i účastni Boží slávy.“ A na něj navazuje náš text.

Řím 8,18-23

Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.

EVANGELIUM

Do Matoušova evangelia je vřazeno pět velkých Ježíšových „řečí“. Náš text je v pořadí už třetí. Předložené podobenství odpovídá na otázku, proč někteří lidé evangelium nepřijali.

Mt 13,1-23

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: ‘Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.’ Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého Syna, a prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Do našeho života vstupuje řada faktorů, které mohou naši víru podkopávat. Jde o zklamání, neúspěch nebo bolest, kterou jsme sami zakusili či spolu snášeli s někým blízkým. Jinou otázkou je pochybnost, jak je možné, že někteří lidé evangelium nepřijali. Odpovědi na podobné otázky se nedávají snadno a mohou mít také více řešení. Hraje zde roli lhostejnost, povrchnost až například působení Zlého. Ale všechny tyto skutečnosti nás nesmí odradit od víry v Boha, který pro nás připravil místo ve své blízkosti. Proto se máme znovu a znovu obracet nejen ke svému vlastnímu rozumu a věci pečlivě promýšlet, ale především k Bohu. Bez Božího požehnání žádná „sadba“, ať na poli či v našem srdci, nemůže vzejít.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 14.7.

Iz 1,10-17

Mt 10,34 – 11,1

Komentář: Mt 10,34 – 11,1
Být ochoteni ztratit pro Krista všechno a následovat jej, podřídit Kristu vše ve svém životě a svůj život proměňovat...

ÚTERÝ 15.7.

Iz 7,1-9

Mt 11,20-24

Komentář: Mt 11,20-24
Jsem schopen vyjít ze své zabydlenosti, ze svých zajetých kolejí, nechat se Kristem přivést k něčemu novému v mém životě? Jsem ochoten se (opět, znovu) obrátit?

STŘEDA 16.7.

Mt 11,25-27

Iz 10,5-7.13-16

Komentář: Mt 11,25-27
Být otevřený Kristu znamená neulpívat na vlastním vzdělání, na všech svých znalostech, které o Bohu mám. Být otevřený Kristu znamená být v pokoře otevřený pro věci nové, které chce Bůh přinést do tvého života.

ČTVRTEK 17.7.

Iz 26,7-9.12.16-19

Mt 11,28-30

Komentář: Mt 11,28-30
Do všech svých starostí a lopocení můžeš pozvat Krista, který tě chce občerstvit a dát tvé duši nalézt odpočinek.

PÁTEK 18.7.

Iz 38,1-6.21-22.7-8

Mt 12,1-8

Komentář: Mt 12,1-8
„Syn člověka je pánem nad sobotou.“ Tato věta mi nemá být důvodem ke svévolnému jednání a k porušování přikázání, ale výzvou k vnímání potřeb chudých a trpících, výzvou ke službě lásky a milosrdenství.

SOBOTA 19.7.

Mich 2,1-5

Mt 12,14-21

Komentář: Mt 12,14-21
Přečti si znovu, co řekl Izaiáš o Kristu, a uvědomuj si, jak Kristus – služebník jedná v tvém životě, jak jej uzdravuje; uvědomuj si jeho milosrdné jednání.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Jan Pavel II.

(26.4.2018) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 +...

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.