Tyto věci jsi skryl před chytrými. (Mt 11,25) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

8.7.2012

14. neděle v mezidobí – cyklus B

Tato neděle otevírá složité téma, které v dějinách víry mnohokrát potkáváme: nepochopení, odmítnutí víry. Zkusme sledovat, kde všude se v textech mluví nejen o problémech, ale především o víře. A uprostřed problémů se pokusme odhalit, jak právě tyto skutečnosti odmítnutí či nepřijetí jsou pro víru zásadní. Vedle toho se rozehrává druhé téma: co je důvodem nepřijetí víry? V prvním čtení, v evangeliu, ale i v textu 2 Kor je mnoho odpovědí. Modleme se za dar víry, prosme o citlivé srdce a odvahu uvěřit.

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/

BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá každou neděli dopoledne televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z cest papeže Benedikta XVI. po světě. www.tvnoe.czVSTUPNÍ ANTIFONA

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (po roce 597), když přišla první vlna zajatců. „Co se stalo? Kde je Bůh, když jsme vydáni?“ ptají se. Prvně musí vědět, že Bůh je neopustil! Boží hlas skrze proroka stále zaznívá, a to i přes jejich hřích. Ale druhá část knihy Ezechiel bude dávat zaslíbení a řešení.

Ez 2,2-5

Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: „Synu člověka! Já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil; oni i jejich otcové byli mi nevěrní až do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nimž tě posílám. Řekneš jim: Tak praví Pán, Hospodin! A oni – ať už poslechnou, nebo ne, – je to vskutku vzpurné plemeno – musí poznat, že byl mezi nimi prorok!“

ŽALM 123

Poslušnost Bohu není závislost, otroctví…, ale odvaha sledovat a vidět Boží jednání, umění žasnout nad Bohem. Jediný Bůh dává plnost lidské důstojnosti.

Odpověď: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

Zvedám své oči k tobě, – který trůníš na nebi. – Hle, jako oči služebníků hledí – na ruce svých pánů. Jako oči služebnice hledí – na ruce své paní, – tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, – dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, – neboť jsme přesyceni pohanou. – Přesycena je naše duše – výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel se zřejmě dostal do sporu s korintskými křesťany. Nevěří mu a Pavel se musí hájit. V 11. kapitole ukazuje, co všechno prožil, nasadil život, zakusil zjevení… A pak navazuje naším textem: Bůh chrání pokoru „ostnem“. I když nevíme, oč šlo, je zřejmé, že pro Boha slabost není problém.

2 Kor 12,7-10

Bratři! Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

EVANGELIUM

Vedle zpráv o uzdravení, zázracích… je v evangeliích Ježíš nepochopen a odmítán (již také v předcházející, 5. kapitola Markova evangelia). Jeho moc zakusí jen ti, kteří ho přijmou (uvěří). Ti tvoří jeho pravý domov. Argumentace odmítnutí (syn Mariin, známe ho…) je podkladem pro vyznání, že Ježíš je pravý člověk. Diskutované místo o Ježíšových bratrech (zde přeloženo „příbuzný“), poukazuje na termín označující jak bratrance, tak bratry.

Mk 6,1-6

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní neděle nás uvádí do zvláštní skutečnosti. Na první pohled neradostná zkušenost Ježíše, když je ve svém vlastním domově odmítnut. Ale poselství je mnohem hlubší. Jak píše i Ezechiel, lidé se snadno odvrátí od Boha. Pak se nemohou divit, že jim Bůh nežehná a oni ztrácejí orientaci ve složitém světě. Jejich kroky končí v zajetí, jak tomu bylo alespoň v případě Izraelitů na začátku 6 stol. př. n. l. Ale základní a klíčové poselství Písma říká: „I když jste selhali, Bůh zná cestu ven!“ Jeho trest vede k životu, nikoli k záhubě! Evangelijní perikopa vypráví událost s velmi podobným cílem: je třeba Kristu uvěřit, a pak zakusíme mocné Boží skutky (viz Mk 5). Druhé čtení je z téměř úplného závěru 2. listu Korinťanům. Pavel ví, že lidská slabost není pro Boha překážkou. Překážkou je vnitřní lidská vzpoura, která dává prostor zlu, odmítnutí a nevíře.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 9.7.

Oz 2,16b.17b-18.21-22

Mt 9,18-26

Komentář: Mt 9,18-26
Víra představeného synagogy (stejně jako ženy dvanáct let trpící krvácením) je vírou, ke které jsem zván – spoléhat se na Ježíše v celém svém životě, i v beznadějných situacích.

ÚTERÝ 10.7.

Oz 8,4-7.11-13

Mt 9,32-38

Komentář: Mt 9,32-38
„Hlásal radostnou zvěst“ – je pro mne evangelium o mé záchraně stále ještě radostnou zvěstí? Naplňuje můj život? Je pro mne zdrojem síly a naděje?

STŘEDA 11.7. svátek sv. Benedikta

Př 2,1-9

Mt 19,27-29

Komentář: Mt 19,27-29
Opouštění není prostředkem, jak si získat Boží přízeň, jak si zajistit spásu, ale cestou, která otvírá mé srdce k hlubšímu přijetí tohoto Božího daru.

ČTVRTEK 12.7.

Oz 11,1-4.8c-9

Mt 10,7-15

Komentář: Mt 10,7-15
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ – Boží spása je dar, který jsem nezaslouženě dostal, a mou odpovědí má být darování sebe sama Bohu a obdarovávání svého bližního.

PÁTEK 13.7.

Oz 14,2-10

Mt 10,16-23

Komentář: Oz 14,2-10
I dnes je příležitost k návratu, k prosbě o odpuštění, k obrácení se k Hospodinu. Nepomůže spoléhání se na kohokoli či cokoli jiného.

SOBOTA 14.7.

Iz 6,1-8

Mt 10,24-33

Komentář: Mt 10,24-33
Být jako můj učitel, jako můj Pán – napodobovat jej, jeho jednání, vydávat o něm svědectví, přinášet jej do našeho světa…

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.