Bůh ospravedlňuje. (Řím 8,33) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

6.7.2014

14. neděle v mezidobí – cyklus A

Dnešní téma textů by se dalo shrnout jako „jsme slabí, ale vítězíme duchem“. První čtení připomene zaslíbení proroka Zachariáše, který předpovídá příchod krále. Druhé čtení nás zavede do vrcholného bodu listu Římanům. Konečně evangelium připomene zvláštní místo obracející se k „maličkým“.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Proroctví je asi ze 4. stol. př. Kr. V této době nemají Izraelité již 200 let krále, ale očekávají, že jim Bůh jednou krále přivede. Zachariáš prorokuje příchod krále pokoje. Odpověď na proroctví uvidíme v dnešním evangeliu.

Zach 9,9-10

Toto praví Hospodin: „Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude bitevní luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od řeky Eufratu až do končin země.“

ŽALM 145

Bůh je věrný ve svých slibech a pozvedá člověka. Opřeme se o něj.

Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Nebo: Aleluja.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu velebit tvé jméno po všechny věky. – Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky. Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a svatý ve všech svých či-nech. – Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíčené.

2. ČTENÍ

List Římanům vrcholí v osmé kapitole. Její první část je vystavěna na protikladu těla a ducha. Tělem je myšleno vše, co nás strhuje do nízkosti života a posléze k hříchu, duchem je míněn celý člověk, který žije naplno pro Boha.

Řím 8,9.11-13

Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

EVANGELIUM

Matoušův text spadá do okruhu výroků o odmítnutí Ježíše (Mt 11 – 13). Předchází mu výroky proti „nevěřícím městům“. Řecký výraz „maličcí“ znamená nedospělí. Může jít o narážku na učedníky, kteří nemají – oproti farizeům – zvláštní vzdělání.

Mt 11,25-30

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Není snadné uvěřit v Boží vítězství, když zakoušíme prohry a vidíme vítězit mocné tohoto světa. Zvláštní ovšem je, že právě těmito cestami „slabosti v očích světa“ postupuje Bůh směrem k vítězství svého království. Bůh nás povolal uvěřit, že Boží logika je jiná než naše a jeho moc není krátká na prohry obyčejných lidí. Jestliže tedy vnímáme, jak jsme sami krátcí na vítězství, zve nás Ježíš, abychom přišli k Bohu a nechali zvítězit jeho. Snad lze připomenout úvahu, která poukazuje na jho užívané tehdy v Izraeli. Bylo to příčné břevno napojené na oj, které se upevnilo tak, aby ho dobytek měl pod krkem. Takový trámek fungoval jen tehdy, když vůz netáhlo jedno zvíře, ale dvě. Pak dostává Ježíšův výrok o „jeho jhu“ novou symboliku. Nemáme nést své obtíže sami. To je nezvladatelné, ale neseme je spolu s ním!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 7.7.

Oz 2,16b.17b-18.21-22

Mt 9,18-26

Komentář: Oz 2,16b.17b-18.21-22
S Hospodinovou věrností mohu ve svém životě pevně počítat, mohu se o ni opřít s vědomím, že není závislá na věrnosti mé, ale je jeho rozhodnutím, které je neměnné.

ÚTERÝ 8.7.

Oz 8,4-7.11-13

Mt 9,32-38

Komentář: Oz 8,4-7.11-13
Nejsou v mém životě také nějaké modly, které uctívám, které mi zakrývají mého Boha, které se staví na jeho místo?

STŘEDA 9.7.

Oz 10,1-3.7-8.12

Mt 10,1-7

Komentář: Oz 10,1-3.7-8.12
I dnešní den „je čas hledat Hospodina“. Hledat jeho spravedlnost a ve spravedlnosti rozsévat, učit se napodobovat jeho milosrdenství...

ČTVRTEK 10.7.

Oz 11,1-4.8c-9

Mt 10,7-15

Komentář: Oz 11,1-4.8c-9
Rodičovský vztah Hospodina ke svému lidu, ke každému člověku, mohu zakoušet i v dnešním dni. Všímej si Boží starostlivosti o sebe a vyjádři mu svoji vděčnost.

PÁTEK 11.7. svátek sv. Benedikta

Př 2,1-9

Mt 19,27-29

Komentář: Mt 19,27-29
Jak moc – co všechno – jsem ochoten opustit pro Krista? Nikoli z vypočítavosti („dostane stokrát víc“), ale z lásky a z vděčnosti…

SOBOTA 12.7.

Iz 6,1-8

Mt 10,24-33

Komentář: Iz 6,1-8
Není důležitá lidská dokonalost, ale ochota nechat se poslat... Lépe být nedokonalým služebníkem, než dokonalým, avšak neužitečným, do sebe zahleděným člověkem.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Z éry komunismu je dobré se poučit

(24.2.2018) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22.2.2018) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj...

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21.2.2018) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20.2.2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

(20.2.2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí?...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.