Tyto věci jsi skryl před chytrými. (Mt 11,25) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

28.6.2015

13. neděle v mezidobí – cyklus B

Liturgické texty dnešní neděle nabízejí odpověď na skutečnost smrti. Chtěl ji Bůh? Budeme hledat nejen odpověď, ale především se učíme vidět očima víry našeho Pána. Druhé čtení tento pohled dokresluje v jiné rovině, totiž, nakolik naše společenství podporuje život. Modleme se za správný obraz Boha v našem srdci.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi z nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Moudrosti vznikla jako jedna z posledních knih Starého zákona asi 150 let před Kristem. Obsahuje pozdní židovskou teologii. Příkladem je pohled na smrt: Bůh smrt nechtěl a nechce. On miluje život!

Mdr 1,13-15; 2,23-24

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.

ŽALM 30

Modlitba vysvobození z područí smrti je vždy velice emocionální. Tak je tomu i v slovech Žalmu 30. Přidejme se k nim.

Odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, – zjitra však jásot. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel nejprve popsal velkolepý dar bratří v Makedonii pro církev v Judsku (Sk 11,29 či Sk 24,17) a vybízí Korinťany ke stejné sbírce. Pavlova výzva není teorií ekonomie, ale vyslovuje zásadní požadavek rovnosti, respektive solidarity pomoci.

2 Kor 8,7.9.13-15

Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: „Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.

EVANGELIUM

V dnešní perikopě navazujeme na předchozí vyprávění o zázracích (utišení bouře, uzdravení posedlého v Gerase). Jsou to do sebe vložené dva příběhy. Žena s krvácením a ještě silnější událost vzkříšení mladé dívky (nepřehlédněme číslovku 12 v obou příbězích). Všimněme si slova „dceruška – dcera“. Nejprve je vysloví představený a pak sám Ježíš. Důležitou roli zde hraje víra. Není jediným nástrojem uzdravení – to je Boží moc – ale uzdravení s vírou úzce souvisí.

Mk 5,21-43

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, ať velebí jeho svaté jméno!

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, měli jsme účast na slavení Kristovy oběti a jedli jsme z jejího ovoce; ať se nám to stane zdrojem nové síly, abychom tě nikdy nepřestávali milovat a přinášeli trvalý užitek. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Jak Bůh vnímá smrt? Je pro něj radost sledovat umírání? První čtení odpovídá jasně: „Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí.“ Ale to není celé. Bůh hledá cestu, jak smrti zlomit její moc, jestliže do světa vstoupila. Příběh uzdravení dvanáct let krvácející ženy, ještě umocní událost vzkříšení dvanáctileté dívky. Ježíš nejen že přišel léčit, ale dokonce vytrhnout z moci smrti. Bůh nemá zálibu v utrpení, ale skrze bolest otevírá člověku oči pro záchranu. Kdysi člověk nepochopil, že bez Boha není života. Nyní skrze nemoc a smrt jako důsledek své vzpoury objevuje moc Boží lásky, která vede k životu a radosti. Uzdravení tak není jen otázkou fyzického zdraví, ale celého člověka.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla

Sk 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Komentář: 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Pavlův běh, který neznamená vždy vítězství. Ti, kdo za Něj bojují, mohou být sťati, křižováni… To je cena, kterou platí Skála za klíče, za moc svazovat a rozvazovat. Přesto je i dnes utrpení Církve dobrý boj!

ÚTERÝ 30.6.

Gn 19,15-29

Mt 8,23-27

Komentář: Mt 8,23-27
Převalují-li se vlny přes loďku tvého žití, nezapomeň, že jsi s Ním „na jedné lodi“. A ani ty se neboj Pána vzbudit!

STŘEDA 1.7.

Gn 21,5.8-20

Mt 8,28-34

Komentář: Mt 8,28-34
Mnozí i dnes vyčítají Kristu: „Co je ti po nás!“ Zlo, své odpůrce, dokáže Pán i dnes pořádně „potrápit“. Další důkaz, že žije mezi námi. Nebojím se i já provokovat dobrem?

ČTVRTEK 2.7.

Gn 22,1-19

Mt 9,1-8

Komentář: Mt 9,1-8
Nedějí se podobné mocné činy dnes ve svátosti smíření? Zkus při nejbližším přijetí této svátosti zažít radost z Pánova odpuštění: „Buď dobré mysli…“

PÁTEK 3.7. svátek sv. Tomáše

Ef 2,19-22

Jan 20,24-29

Komentář: Jan 20,24-29
Je povzbudivé, že už tenkrát měla místo mezi apoštoly racionálně zaměřená osobnost. Pochybovač. A právě díky němu může být naše víra pevnější.

SOBOTA 4.7.

Gn 27,1-5.15-29

Mt 9,14-17

Komentář: Mt 9,14-17
Nepokoušejme se stále nové, bouřlivé Ježíšovo učení vtěsnat do pouček včerejška. Nestěžujme si, že pod Jeho silou se naše úzkoprsost roztrhne!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.