Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

1.7.2012

13. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle si staví před oči teologické téma smrti. Nikoli však v pohledu konkrétním, např. ve vztahu k našim blízkým, ale ve významu či roli smrti v křesťanské nauce. Je smrt chtěná Bohem? Proč působí? Je smrt důsledek hříchu? Otázek je kolem tohoto tématu mnoho. Evangelia odpovídají příběhem. Všimněme si provázanosti příběhů evangelia na podkladě textu Knihy Moudrosti.

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/

BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá každou neděli dopoledne televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z cest papeže Benedikta XVI. po světě. www.tvnoe.cz
VSTUPNÍ ANTIFONA

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Moudrosti vzniká jako jedna z posledních knih Starého zákona asi 150 let před Kristem. Její slova obsahují pozdní židovskou teologii. Není bez zajímavosti, kam se během dvou tisíc let posunula. Pohled na smrt je velmi jasný: Bůh smrt nechtěl a nechce. On miluje život!

Mdr 1,13-15; 2,23-24

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.

ŽALM 30

Modlitba vysvobození z područí smrti je vždy velice emocionální. Tak je tomu i v slovech Žalmu 30. Přidejme se k nim.

Odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, – zjitra však jásot. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel vybízí Korinťany ke sbírce pro Jeruzalém (Sk 11,29 či 24,17). Pavlova výzva není teorií ekonomie, přesto však vyslovuje zásadní požadavek určité rovnosti, respektive solidarity pomoci.

2 Kor 8,7.9.13-15

Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: „Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.

EVANGELIUM

V dnešní perikopě jsou do sebe vloženy dva příběhy. Žena s krvácením předznamenává ještě silnější příběh vzkříšení. Zajímavé je všimnout si slova „dceruška – dcera“. Nejprve je vysloví představený, ale pak sám Ježíš. Jako by se zde naznačilo, jak lidskou lásku tatínka vnímá ještě mnohem intenzivněji Bůh. A to nejen k dětem! Bůh přichází zbavit smrt její moci! Důležitou roli zde hraje víra. Není jediným nástrojem uzdravení, to je Boží moc! Ale uzdravení s vírou úzce souvisí.

Mk 5,21-43

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, měli jsme účast na slavení Kristovy oběti a jedli jsme z jejího ovoce; ať se nám to stane zdrojem nové síly, abychom tě nikdy nepřestávali milovat a přinášeli trvalý užitek. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Smrt vstoupila do světa v důsledku hříchu (Řím 6,23). Bůh je však mocnější než smrt. Jeho moc je dána vítězstvím nad hříchem člověka. To ale znamená, že smrt v prvotním plánu nebyla. Je důsledkem, nikoli chtěným záměrem. Dnes je pro křesťany okamžikem, který dostal kladný význam. Skrze smrt vstupujeme před Boží tvář. Umíráme spolu s Kristem, budeme také s ním vzkříšeni! Bůh má nad smrtí moc, on nás vede k životu. Každá nemoc, slabost a smrt jsou s otcovskou láskou sledovány a Bůh touží člověka vysvobodit od této bolesti, jak nádherně ukazuje příběh o krvetoké ženě. Bůh nehledí na společenskou korektnost, ale touží dát plnost života každému, kdo s vírou a odevzdaností přichází.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 2.7.

Am 2,6-10.13-16

Mt 8,18-22

Komentář: Am 2,6-10.13-16
I mně by mohl Hospodin připomínat své dobrodiní vůči mně – a také moje falešné cesty, prázdné skutky, mou vlastní hříšnost… Je to pro mne výzva – vnímat i dnes jeho milosrdenství a odpovídat na ně svým jednáním.

ÚTERÝ 3.7. svátek sv. Tomáše

Ef 2,19-22

Jan 20,24-29

Komentář: Jan 20,24-29
Vyznej spolu s Tomášem „Pán můj a Bůh můj“. Vyznej Ježíše jako Pána ve všem svém konání, myšlení a usilování. A skutečně ho jím učiň – ať je opravdu Pánem celého tvého života.

STŘEDA 4.7.

Am 5,14-15.21-24

Mt 8,28-34

Komentář: Am 5,14-15.21-24
„Hledejte dobro“ – hledej dobro v jednání druhých, hledej dobro v jejich činech, hledej je i v sobě. Nezaměřuj se jen na to špatné, zlé a negativní, ale snaž se vidět tak, jak vidí Bůh. Vidět i to, co dobrého do tebe i do druhých Bůh vložil, kam ty i ti okolo tebe můžete dorůst…

ČTVRTEK 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Iz 61,1-3a; 2 Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1-9

Komentář: 2 Kor 4,1-2.5-7
Otevřenost (v mém životě, v mých slovech) je důležitá – ukazuje pravdu, přináší světlo, dává poznávat Boží velebnost. V tom mohu navazovat na „služebníky kvůli Ježíši“ – Cyrila a Metoděje.

PÁTEK 6.7.

Am 8,4-6.9-12

Mt 9,9-13

Komentář: Am 8,4-6.9-12
„Hlad po slyšení Hospodinova slova“ – je i mým hladem? Nebo jsem zcela pohlcen svými vlastními úsilováními a záměry?

SOBOTA 7.7.

Am 9,11-15

Mt 9,14-17

Komentář: Am 9,11-15
Hospodinovo zaslíbení obnovy země, znovuvybudování toho, co bylo zpustošeno, je zaslíbením i pro mne, pro můj život, pro mé usilování – je to Boží milost, nezávislá na mých skutcích, která jedná jako první, která přináší spásu i pro můj život…

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.