Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.6.2014

12. neděle v mezidobí – cyklus A

Po velikonoční době se liturgie vrací k textům nedělí v mezidobí. Dnešní téma se dotýká „učednictví“, tedy osudu lidí, kteří přijali výzvu našeho Pána a hlásají evangelium. Jistě jde v první řadě o kněze a misionáře. Ale vždyť k hlásání evangelia jsme pozváni všichni. Brzy se ukáže, že nám Ježíš neslíbil snadný úspěch a přijetí, jak liturgie ukáže na konkrétní události Starého zákona v prvním čtení a v evangeliu. Přesto jde o pozvání k plnému životu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

VSTUPNÍ MODLITBA

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Jeremiáš vystupuje v době krátce před babylónským zajetím (kolem 600 př. Kr.). Prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. Kněz Pašchúr nechá Jeremiáše zavřít do klády. Jeremiáš je zasažen nepřijetím a pláče před Hospodinem. Uprostřed vyjádření vlastní bolesti však zaznívá jeho víra a důvěra v Boha.

Jer 20,10-13

Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

ŽALM 69

Žalm navazuje na téma předchozího textu. A také zde se objevuje naděje těch, kteří se opírají o Hospodina.

Odpověď: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, – pohana pokryla mou tvář. – Svým bratrům stal jsem se cizincem, – synům své matky neznámým. – Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, – padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své veliké lásce, – věrně mi pomoz! – Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se svým nesmírným slito¬váním. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; – pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! – Neboť Hospodin slyší chudáky, – nepohrdá svými vězni. – Nechť ho chválí nebe a země, – moře a vše, co se v nich hýbe.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel v listě Římanům systematicky vysvětluje roli víry v procesu ospravedlnění před Bohem. Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění zákona, který zprostředkoval Mojžíš. Ukázalo se však, že lidé nejsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje Boží milost?

Řím 5,12-15

Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá je, aby šli a hlásali evangelium. K této příležitosti jim dává řadu pokynů a povzbuzení. Jde o druhou velkou Ježíšovu řeč, kterou nám Matouš předkládá.

Mt 10,26-33

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Oči všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys nás posilnil a vnitřně obnovil svátostí těla a krve svého Syna; dej, ať tuto svátost přijímáme vždycky tak, aby rostla jistota naší spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Je to opravdu podivuhodné. Sám Bůh posílá hlasatele evangelia, ale nevybaví je nejlepší technikou ani zaručeným úspěchem. Dokonce naopak jim předpovídá mnohé neúspěchy. Je však třeba porozumět základnímu pravidlu zvěstování evangelia. Spasitelem světa není žádný hlasatel, misionář ani apoštol. Záchrana světa je v rukou Božích a on vládne dějinám. Apoštol, který zapomněl na svoji vazbu na Boha, je ztracený. Hlásá sebe a hledá vlastní slávu. Pokud je při díle Bůh, pak i přes viditelný neúspěch není žádná misie prohraná. Nyní je na nás ptát se, jak se takové hlásání dělá, a připojit se!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.6.

2 Král 17,5-8.13-15a.18

Mt 7,1-5

Komentář: 2 Král 17,5-8.13-15a.18
„Odvraťte se od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení“ – výzva i pro tebe, vezmi si ji do dnešního dne.

ÚTERÝ 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26

Lk 1,57-66.80

Komentář: Sk 13,22-26
Raduj se z narození Kristova předchůdce a pros, abys tak jako on byl schopen poznávat Krista v lidech a situacích svého života, abys tak jako on byl schopen ukázat na něj druhým (a neukazovat na sebe).

STŘEDA 25.6.

2 Král 22,8-13; 23,1-3

Mt 7,15-20

Komentář: 2 Král 22,8-13; 23,1-3
Ochota k pokání a ochota k opětovnému vstupování do (křestní) smlouvy s Bohem má být postojem, který provází tvoji cestu životem.

ČTVRTEK 26.6.

2 Král 24,8-17

Mt 7,21-29

Komentář: 2 Král 24,8-17
Vyhnanství, konec království, devastace chrámu – to vše je jen zdánlivým koncem, jak víme z dalších knih Starého zákona. Bůh vždy tvoří nové cesty pro svůj lid a dává novou naději. I pro (zdánlivě) bezvýchodné a neřešitelné životní situace.

PÁTEK 27.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16

Mt 11,25-30

Komentář: Mt 11,25-30
Kde hledáš odpočinek pro svoji duši ve své lopotě, ve svých obtížích? Nacházíš jej v Ježíšově srdci, v jeho důvěrné blízkosti?

SOBOTA 28.6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Iz 61,9-11

Lk 2,41-51

Komentář: Iz 61,9-11
„Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu“ – nech se pozvat Izaiášem i Marií k oslavě Hospodina, k radosti, jásání a plesání... – i v „obyčejnosti“ dnešního dne.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.