Můj duch jásá v Bohu. (Lk 1,47) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

14.6.2015

11. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle by mohla nést nadpis: O slabém člověku a velikosti Boží. Nebudeme ale rozjímat o hříchu člověka. Budeme se naopak rozhlížet dějinami Izraele, církve a nakonec třeba i vlastní historií, abychom spatřili mnoho okamžiků, které dosvědčují naši slabost a ubohost. Jak si s touto realitou poradit?

VSTUPNÍ ANTIFONA

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Ezechiel působí v hrozivé době začátku 6. stol. př. Kr. Izrael byl dobyt babylonským králem, který mnoho lidí, včetně Ezechiela, odvedl do zajetí. V Izraeli nastolil poručnickou vládu (král Sidkijáš), která však využije první příležitosti, aby hledala spojenectví s Egyptem. Vše skončí o deset let později zdrcující tragédií. Ezechiel prorokuje tyto události (Ez 17), ale zaslibuje Boží řešení – mesiáše. Vzejde z toho nejmenšího, co zbude!

Ez 17,22-24

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.“

ŽALM 92

Navazujeme na tematiku stromu, růstu, přírody. Toto přirovnání prolíná Starým zákonem na mnoha místech. I my můžeme využít této symboliky a za obraznou řečí vidět ty, kteří žijí podle Božího zákona.

Odpověď: Dobré je chválit Hospodina.

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milosrdenství – a za noci tvou věrnost. Spravedlivý pokvete jak palma, – poroste jak cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel píše do Korintu několik dopisů. Musí se hájit: jeho úmysly jsou skutečně od Boha. Proto nezastírá před čtenáři svoji svízelnou situaci (2 Kor 4,7-12). Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten je za její hranicí. Pavel tím nezpochybňuje dar života a nutnost ho chránit. Všimněme si také zmínky o Božím soudu, který je součástí křesťanské víry.

2 Kor 5,6-10

Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.

EVANGELIUM

Podobenství mají pomoci porozumět světu víry, jde o obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. Boží království tedy není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně, jako když…“. Tato přirovnání však jasně ukazují jedním směrem: nenechme se vylekat tím, že jsme příliš malí, že naše síly jsou chabé, že mezi námi nejsou ti nejlepší ze světa… Boží království má jiná pravidla!

Mk 4,26-34

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Pozvals nás, Bože, k hostině, která je obrazem jednoty všech, kdo byli ve křtu spojeni s Kristem; dej, ať působením této svátosti roste a upevňuje se jednota církve. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Klíčem k textům dnešní neděle není ani lidská chrabrost ani výjimečnost nějakého lidského zachránce. Klíčem je moc Boží. Velmi těžko přijímáme, že mnohé věci v dějinách světa byly proměněny Bohem. A zvláště to platí o životě jednotlivců, kteří Boha přijali do svého srdce. Bůh jejich slabost proměnil svojí mocí, nikoli snahou a šikovností obrácených. Dnes jsme zvláštním způsobem pozváni opřít se o Boha a svěřit mu své síly i svoji slabost. Bůh má pevně v ruce dějiny světa, naší země, rodiny i nás samotných.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 15.6.

2 Kor 6,1-10

Mt 5,38-42

Komentář: 2 Kor 6,1-10
Vlastnostmi, které Pavel popisuje, máme i dnes nastavovat zrcadlo svému okolí. Možná i v tom je smysl nastavení tváře k druhému úderu pro ty, kdo chtějí za každou cenu ranit.

ÚTERÝ 16.6.

2 Kor 8,1-9

Mt 5,43-48

Komentář: 2 Kor 8,1-9
Známe to i z tříkrálové sbírky. Čím je kdo chudší, tím víc dává. Napadá tě, koho můžeš obohatit ty sám – ze své chudoby?

STŘEDA 17.6.

2 Kor 9,6-11

Mt 6,1-6.16-18

Komentář: 2 Kor 9,6-11
Při pravé štědrosti nezáleží na množství, ale na radosti. Neboj se, začni kolem sebe rozsévat radost; uvidíš, že On tvé „osivo“ opravdu rozmnoží!

ČTVRTEK 18.6.

2 Kor 11,1-11

Mt 6,7-15

Komentář: 2 Kor 11,1-11
Pavlova láska k církevní obci a z ní pramenící jeho obětavost a žárlivost na její čistotu ať je vzorem pro můj vztah k rodině, k farnosti, ke společenství, které mi bylo svěřeno. Jsem-li bezmocný a na lůžku, mohu tento vztah uskutečnit k těm, kdo jsou svěřeni mým modlitbám.

PÁTEK 19.6.

2 Kor 11,18.21b-30

Mt 6,19-23

Komentář: 2 Kor 11,18.21b-30
Mezi odhodláním stát se vzorem a mezi chlubením vede úzká, nebezpečná hranice. Ovšem Pavel se nebojí vydat se po ní. Jeho zdravé sebevědomí je pevně zakořeněno v Kristu.

SOBOTA 20.6.

2 Kor 12,1-10

Mt 6,24-34

Komentář: 2 Kor 12,1-10
Podobně jako Pavel, i my máme každý svůj „osten“, který nám připomíná naši slabost. Kéž mám jako on jistotu, že se Pánova síla projeví v mé slabosti!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.