Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

7.6.2015

10. neděle v mezidobí – cyklus B

Na dnešní neděli se v některých kostelích překládá slavnost Těla a krve Páně. V letošním roce, kdy budeme slavit eucharistický kongres, je to obzvlášť důležitý den. Naše texty připomínají 10. neděli v mezidobí. Zvláštní roli zde bude hrát žena. Ať jako Eva (první čtení) nebo jako Ježíšova matka (evangelium). Cílem textů je však správný postoj víry!

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Popis prvotního hříchu pokračuje v našem textu jakýmsi vyšetřováním události. Ve skutečnosti však vidíme, že hříchem vstoupil mezi muže („adam“ znamená hebrejsky „člověk“) a ženu nesoulad. Adam svaluje vinu na ženu, podobně i žena na hada. Prvotní duchovní čistota (jako synonymum zde figuruje slovo „nahý“) se ztratila. Bůh ale rozlišuje jasně. Se zlem nevede žádnou diskusi a rovnou je odsoudí! Tento přístup předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním evangeliu.

Gn 3,9-15

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“

ŽALM 130

Zkušenost hříchu je velmi bolestivá. Člověk zklamal druhé i sebe, sobectví, strach, hněv boří často nenávratně vztahy i věci kolem nás. V této situaci se žalmista modlí. Bůh má moc uzdravit hřích i zlo!

Odpověď: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k mé snažné prosbě! Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, – Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je odpuštění, – abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho slovo, – má duše čeká na Pána – více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na Hospodina, – neboť u Hospodina je slitování, – hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele – ze všech jeho provinění.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel navazuje na předchozí úvahy. Zřejmě mu korintští křesťané vyčítali, že se chlubí sám sebou. Pavel reaguje a mluví o pravé slávě působené Bohem a zároveň odkazuje na vlastní utrpení a bídu. Připomíná známá slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“. Odvolává se na Ex 34,29-30, kde se Mojžíšovi po setkání s Bohem rozzářila tvář. „Sláva“ v hebrejštině je stejné slovo jako „váha, hmotnost“.

2 Kor 4,13-5,1

Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil“, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko to se přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen, praví Pán; a já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.

EVANGELIUM

Náš text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek naším textem podtrhne význam nové rodiny – učedníků. K porozumění Bohu totiž nejsou klíčové rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu.

Mk 3,20-35

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, ochrano má!

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, milosrdný Bože, dej, ať nás léčivé působení této svátosti zbavuje špatných sklonů a přivádí nás k tomu, co je správné. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní evangelium je asi jediné místo, kde Ježíšova matka vystupuje kontroverzně. Avšak jako znalí čtenáři Písma nezapomínáme, že evangelia jsou určitou zkratkou, která dává především informaci o víře! Ježíšova rodina hraje v našem textu určitou didaktickou roli: Jakoby chtěli o Ježíšovi sami rozhodovat. To je ale podobné řadě lidem, kteří si myslí, že Boha vlastní. Ježíš však jasně ukáže, jaký vztah bere vážně! Bez pokory a naslouchání Bohu se s ním nesetkáme. Jak událost přesně proběhla, nevíme. Církev však nepochybuje, že prvním, kdo postoj pokorného naslouchání Bohu zachovával, byla právě Ježíšova matka.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 8.6.

2 Kor 1,1-7

Mt 5,1-12

Komentář: Mt 5,1-12
V blahoslavenství je skryt klíč ke štěstí. Odemykání může být bolestné, ale když vstoupíš, radost bude bez konce. Život takto prožitý bude tou nejvěrohodnější „evangelizací“.

ÚTERÝ 9.6.

2 Kor 1,18-22

Mt 5,13-16

Komentář: Mt 5,13-16
Svítilna pod nádobou by nejen nezářila na cestu, ale plamínek by zhasl nedostatkem kyslíku. Neboj se odhalit druhým to, co je na tobě dobré! Dokážeš to ovšem pojmenovat? Neměj strach poradit se s blízkými.

STŘEDA 10.6.

2 Kor 3,4-11

Mt 5,17-19

Komentář: Mt 5,17-19
„Naplnění“ je víc, než doslovné zachovávání. Snažím se proniknout spíš do ducha Ježíšova a jeho lásky, nebo jen dodržovat „normy“ slušného „křesťanského“ chování?

ČTVRTEK 11.6. památka sv. Barnabáše

Sk 11,21b-26; 13,1-3

Mt 10,7-13

Komentář: Sk 11,21b-26; 13,1-3
Jaké vlastnosti má „výborný muž, plný Ducha svatého a víry“? Odvahu k otevřenosti, radost z Božího působení, schopnost povzbuzovat, nebát se přizvat ke spolupráci lidi typu Šavla. Jejich učedníci byli hodni názvu: křesťané, Kristovci.

PÁTEK 12.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Oz 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19

Jan 19,31-37

Komentář: Oz 11,1.3-4.8c-9
Soucitný, laskavý otec, který se sklání! Z úryvku je patrné, že Bůh starozákonní je totožný s novozákonním. Proč to nechce tolik lidí pochopit? Mohl Ježíš dokázat svou lásku něčím víc, než probodeným vlastním srdcem?

SOBOTA 13.6. památka Neposkvněného Srdce Panny Marie

Iz 61,9-11

Lk 2,41-51

Komentář: Lk 2,41-51
Její mateřské srdce nebylo ušetřeno všech nám známých těžkostí: nejistot v těhotenství, exilu, hledání dospívajícího dítěte, které se vzdaluje, bolesti matek, které přežívají své děti. A právě proto je tak blízko starostem a úzkostem našim a celé Církve.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.