Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.2.2015

1. neděle postní – cyklus B

První postní neděle se vrací tak říkajíc na počátek. Ve starozákonním příběhu obrátíme pozornost k základnímu Božímu postoji vůči stvoření, z něhož vyplývá mnoho důsledků pro další dějiny spásy. V evangeliu nepřehlédneme krátkou Markovu zprávu, jak to bylo na počátku Ježíšovy činnosti. Co zažíval a co říkal? Postní doba je časem, kdy se vracíme k základům vlastní víry.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Příběh o potopě v sobě nese zásadní sdělení: Bůh nechce smrt člověka, ale hledá šance, jak člověku pomoci. Výrazem toho je smlouva, jak ji popisuje např. náš úryvek. Předpokládá dvě strany, i když jednou z nich je sám Bůh! Ale platí, že pokud jedna ze stran dohodu poruší, chápe se smlouva jako neplatná.

Gn 9,8-15

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

ŽALM 25

Žalm odpovídá na 1. čtení, je vyznáním naděje i víry. Věříme v milosrdného, odpouštějícího Boha. Proto v něho s důvěrou skládáme svoji slabost i budoucnost.

Odpověď: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě.

2. ČTENÍ

Na základě 1. čtení, resp. celého příběhu o potopě, dostává 2. čtení jasný význam: Potopa byla smrtí pro všechny odmítající. Bůh dal nejen novou šanci, ale nyní v Kristu i hříšní mají možnost žít. Smlouva tu dostává zcela nové rysy. Stejné znamení voda se nyní stává znamením života.

1 Petr 3,18-22

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

Zpěv před Evangeliem

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

EVANGELIUM

Čteme krátké uvedení do Ježíšova působení mající dvě části: Ježíš na poušti a shrnující zpráva o počátku jeho činnosti. Obě korespondují se začínající postní dobou a nabízejí základní náplň této liturgické části roku: nechat se vést Duchem, půst (poušť), obrácení a radostná zvěst o Boží blízkosti.

Mk 1,12-15

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš svátostným chlebem, a živíš tak naši víru, upevňuješ naději a posiluješ lásku; dej, ať stále lačníme po tomto živém a pravém chlebu a ať žijeme každým slovem, které vychází z tvých úst. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Postní doba nás vrací k počátkům naší víry. Dokážeme se ohlédnout a vidět, jak vypadá naše cesta víry? Postní doba je časem návratu k „první lásce“. Je to období, kdy hledáme, jak v roztěkaném světě neztratit svůj poklad uložený hluboko v srdci naději, kterou jsme vložili do Boha, jenž zachraňuje člověka. Proto Ježíš volá: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Neznamená to jen, že se obracejí pohané a stávají se křesťany, i když postní doba je primárně časem intenzivní přípravy katechumenů na křest. Je to čas našeho sestoupení do nitra našeho srdce uprostřed všedního života. Nejde tedy o dobu smutnou, ale o čas niternosti.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.2.

Lv 19,1-2.11-18

Mt 25,31-46

Komentář: Mt 25,31-46
Doprovodným znakem přijetí (ale i nepřijetí!) do Jeho království je údiv. Dokážu se divit? Dokáže mě křesťanství překvapit? Pokud ano, je ve mně živé…

ÚTERÝ 24.2.

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

Komentář: Iz 55,10-11
Společenství s otcem je ve zdravé rodině samozřejmostí, jako třeba dýchání. Zde mohu být s Otcem sjednocený v Duchu svatém v mém dechu.

STŘEDA 25.2.

Jon 3,1-10

Lk 11,29-32

Komentář: Jon 3,1-10
Král v Ninive se k pokání přidal, byl pro druhé vzorem. Pro koho mám být vzorem v následování já?

ČTVRTEK 26.2.

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (ekum. př. Est 4,17k-m.r-t)

Mt 7,7-12

Komentář: Mt 7,7-12
Shrnutí Zákona i Proroků dokáže Ježíš vtělit do skutků, činů. My postupujeme opačně: skutky a činy dokážeme často nahradit planými řečmi.

PÁTEK 27.2.

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

Komentář: Mt 5,20-26
Služba v církvi je tedy podmíněna usmířením s těmi, kdo proti nám něco mají. Nebojme se podat ruku, i když bude možná odmítnuta.

SOBOTA 28.2.

Dt 26,16-19

Mt 5,43-48

Komentář: Mt 5,43-48
Toto spojení, toto přátelství Hospodina s izraelským národem je předobrazem mého důvěrného spojení, které jsem získal křtem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.