Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

29.11.2015

1. neděle adventní – cyklus C

Pozornost církve se opět obrací k Vánocům. Ale nikoli jen k narození miminka – Ježíše. Nejprve se budeme ptát po druhém příchodu Krista, tedy na konci věků. Příchod – advent – znamená pravdivý soud nad naším jednáním, nevěrou… Dnešní neděle jakoby z odstupu nahlíží náš běžný život. Můžeme stanout před Bohem, nejsme zmítáni kdejakou módou či filosofií?

VSTUPNÍ ANTIFONA

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do Babylonského zajetí (587 př. Kr.). Varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život. Cílem poselství není vzbudit strach, ale vytrhnout nás ze zaujetí sebou samými a dovést nás k pravým hodnotám.

Jer 33,14-16

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

ŽALM 25

Žalm je odpovědí na Boží záměr s člověkem. Bůh chce s člověkem spolupracovat. Ale musíme chtít.

Odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě. Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost – pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. – Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, – dává jim poznat svou smlouvu.

2. ČTENÍ

První list Soluňanům (též se označuje Tesalonickým) je zřejmě vůbec nejstarším textem NZ. Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u Soluňanů. K tomu připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce o příchodu našeho Pána.

1 Sol 3,12 – 4,2

Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja.

EVANGELIUM

Dvacátou první kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět o poslední večeři a Ježíšově smrti. Jako i Marek a Matouš na konci Ježíšových slov zařazuje autor eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti a odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti nastane.

Lk 21,25-28.34-36

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Možná až neuvěřitelně blízko jsou v liturgii kladeny vedle sebe začátek Ježíšova vstupu do světa a konec věků. Slavení Vánoc, na které se připravujeme, je připomínkou začátku Ježíšovy záchrany. Jeho druhý příchod je synonymum ukončení světa. Obě skutečnosti spolu úzce souvisí! Ježíš přišel proto, aby každý člověk mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více, aby celý svět mohl přes veškeré zasažení zlem být proměněn k oslavě Boží. Ježíš nepotřebuje lidi vyděsit. Ale touží ukázat, jak zásadní věci se pod rouškou obyčejného všedního života odehrávají. Každý život je významný, každá událost dějin hraje roli. Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými „úkazy“, které během dějin nastanou, či vymýšlejí všelijaké konspirační teorie. Strach sám o sobě není dobrý rádce.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 30.11. svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18

Mt 4,18-22

Komentář: Mt 4,18-22
Pán povolává osobně, oslovuje jménem konkrétní bratry. Dokázal bych já někdy oslovit někoho, kdo by mohl pro Církev pracovat?

ÚTERÝ 1.12.

Iz 11,1-10

Lk 10,21-24

Komentář: Iz 11,1-10
I když je kmen zničený, milost Boží může i dnes vyrazit z pahýlu. Co víc: dokonce i z kořene, který je pod zemí!

STŘEDA 2.12.

Iz 25,6-10a

Mt 15,29-37

Komentář: Mt 15,29-37
Pán je velkolepým hostitelem. I dnes je ale odkázán na nás a to málo, co mu dáme k dispozici.

ČTVRTEK 3.12.

Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

Komentář: Mt 7,21.24-27
Nejen slyšet, ale i jednat. Pak budeme vzdorovat povodním a ničivým vichřicím našich dní…

PÁTEK 4.12.

Iz 29,17-24

Mt 9,27-31

Komentář: Iz 29,17-24
Jak povzbudivé zaslíbení i pro současnou politiku a hospodářství. Bylo by načase!

SOBOTA 5.12.

Iz 30,19-21.23-26

Mt 9,35 – 10,1.5-8

Komentář: Iz 30,19-21.23-26
Příslib hojnosti a harmonie ať mě povzbudí k dalšímu volání k Hospodinu. Ve zcela konkrétních věcech, které mě – popřípadě společnost – pálí.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.