Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

30.11.2014

1. neděle adventní – cyklus B

Vstupujeme do nového církevního roku. V evangeliích opustíme Ma-toušovo vyprávění a dáme přednost hlavně svatému Markovi. Liturgický rok zahájíme adventním časem – přípravou na slavení Kristova příchodu. A to nejen připomínkou narození, ale také příchodu na konci časů. Zkusíme vnímat pojem příchodu mesiáše v několika rovinách: Izrael čeká dlouhá staletí na mesiáše, Kristus přichází na svět jako člověk a zachraňuje nás, Pán přijde na konci časů a vstoupíme do plného společenství s Bohem. Propojení rovin se odráží i v liturgických textech této neděle.

VSTUPNÍ ANTIFONA

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme pří-chod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

1. ČTENÍ

Po Babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země. Prorok Izaiáš přesvědčuje lid, že Bůh ho neopustil. Ba naopak! Ale také jako by burcoval Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci.

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7

Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

ŽALM 80

Nejedna modlitba burcuje Boha, aby jednal. Tak je tomu také v Žalmu 80. Člověk Bohu nabízí svoji oddanost. Lze to říci také o nás? Je to i naše modlitba?

Odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu – a přijď nás zachránit! Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval! Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad člověkem, kterého sis vychoval. – Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

2. ČTENÍ

List Korinťanům je odpovědí na jiný dopis, v němž křesťané položili Pavlovi řadu nesnadných a konfliktních témat. Čteme úvodní slova Pavlova dopisu. Řadu z témat již nyní zmiňuje! Mezi nimi i příchod Pána na konci věků.

1 Kor 1,3-9

Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja.

EVANGELIUM

Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře bolestného loučení, ale i velké naděje, že neztratíme Ježíšův odkaz.

Mk 13,33-37

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Začínáme nový církevní rok a mluvíme o konci. To je jistě poněkud paradoxní. Ale církev je společenství těch, kteří se vydali na cestu za Bohem. Tedy komunitou lidí, kteří mají svůj cíl! Jaký tedy je a hlavně, jak se k cíli dostat? Ježíšovo „Bděte!“ nemusí hned znamenat trvalý stav stresu. Právě naopak. Do stresu se dostanou ti, kteří nic nedělají a těsně před událostí začnou zmatkovat. Jestliže vstoupíme do živého vztahu s Bohem a dennodenně jej oživujeme, pak není třeba se bát, kdy Pán přijde a jak to bude. Vždyť právě naopak. Až Pán přijde, na-plní naši radost a my se mu budeme moci poklonit. Poznáme ho z blízka, možná podobně jako oni mudrci z Východu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 1.12.

Iz 2,1-5

Mt 8,5-11

Komentář: Mt 8,5-11
Jak se vyrovnám s tím, že nás možná druzí předběhnou do Jeho království? Nežárlím, když se dozvím, že mnozí, kteří do kostela nechodí, k Němu mají blíže, než já?

ÚTERÝ 2.12.

Iz 11,1-10

Lk 10,21-24

Komentář: Lk 10,21-24
Kéž zplna srdce vychutnávám adventní čas! Tolik lidí v tolika generacích čekalo – a nevěděli vlastně nač.

STŘEDA 3.12.

Iz 25,6-10a

Mt 15,29-37

Komentář: Mt 15,29-37
Tolik je toho třeba k nasycení! Avšak nedám-li tu trošku svých schopností, vůle, odhodlání – Pán nebude mít co rozmnožit.

ČTVRTEK 4.12.

Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

Komentář: Mt 7,21.24-27
Pojišťovna donekonečna a opakovaně nebude proplácet škody způsobené opakovanými záplavami. Jistota a Skála je jen jedna.

PÁTEK 5.12.

Iz 29,17-24

Mt 9,27-31

Komentář: Mt 9,27-31
Jistě i my jsme díky němu (nejednou) prohlédli. Šířili jsme potom jeho věhlas? Nebo jsme se jím spíš chlubili?

SOBOTA 6.12.

Iz 30,19-21.23-26

Mt 9,35 – 10,1.5-8

Komentář: Mt 9,35 – 10,1.5-8
Mohu i já uzdravovat, probouzet k životu, očišťovat a vyhánět zlo? Kde konkrétně?

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.