Ať se vaše srdce nechvěje! (Jan 14,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

27.11.2011

1. neděle adventní – cyklus B

Dnešní nedělí vstupujeme do nového církevního roku. Advent není jen příprava na jesličky, Vánoce, … Po slavnosti Ježíše Krista Krále odkrýváme jakousi novou kapitolu našeho života, pro nás vymezeného času, s vědomím, že Kristus Pán a Král přijde. Jeho příchod není hrozbou, ale splněním našich nadějí! Proto nesmí přestat být stále aktuální, živý a očekávaný. Ale čas, který zbývá do jeho příchodu, máme využít „aktivním očekáváním“. Bůh spolutvoří toto bdělé očekávání v našich životech, událostech, církvi i světě. Nabídněme mu svůj čas, své obavy, dovolme mu jednat ve svém životě i v našem společenství či v církvi.


KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/VSTUPNÍ ANTIFONA

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

1. ČTENÍ

Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů. Ale lidé přišli do zničené země, každý se pustil do svého díla. Prorok Izaiáš povzbuzuje k obrácení, ale také jako by burcoval Pána, aby nenechal svůj lid v jeho pusté situaci.

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7

Ty, Hospodine, jsi náš otec, „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

ŽALM 80

Odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu – a přijď nás zachránit! Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval! Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad člověkem, kterého sis vychoval. – Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

2. ČTENÍ

List Korinťanům je odpovědí na jiný dopis, v němž křesťané předložili Pavlovi řadu nesnadných a konfliktních témat. Řadu z nich již nyní zmiňuje! Ale také dává základní klíč ke své odpovědi: „abyste měli společenství s jeho Synem“.

1 Kor 1,3-9

(Bratři a sestry!) Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja.

EVANGELIUM

Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře bolestného loučení, ale i velké naděje, že neztratíme Ježíšův odkaz.

Mk 13,33-37

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Je paradoxní, že liturgové pro začátek adventu i liturgického roku volí poslední slova Ježíšova veřejného působení. Ale možná právě proto, že jsme mnozí z nás už mnohokrát události liturgického roku prošli a že nám Vánoce či Velikonoce zevšedněly. Je dobré vidět cíl a cestu. Cíl je, „abyste měli společenství s jeho Synem“ (Kor), a cesta je bělost – atmosféra očekávání: „Připrav se, právě přicházím!“ Někdy tuto bdělost vnímáme jako cestu – cestu zralosti, moudrosti, dospělosti. Jindy se nám více zdá, že jde o čekání – v trpělivosti a naději, i když okolo nás žádná naděje není. My tedy Pánu odpovídáme na jeho výzvu voláním naplněným vírou, nadějí a světlem: „Probuď svou sílu a přijď nás zachránit“ (Žl 80).

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 28. 11.

Iz 2,1-5

Mt 8,5-11

Komentář: Mt 8,5-11
Setníkova víra je pro mne výzvou: důvěřovat Kristu, zvát jej do svého života, dělit se s ním o všechny své radosti i starosti a očekávat jeho jednání v mém životě …

ÚTERÝ 29. 11.

Iz 11,1-10

Lk 10,21-24

Komentář: Lk 10,21-24
Připoj se k Ježíšově jásavé modlitbě a veleb spolu s ním Otce, „Pána nebe a země“, který i tobě dal poznat svého Syna!

STŘEDA 30. 11. svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18

Mt 4,18-22

Komentář: Řím 10,9-18
Dnešní čtení mi připomíná, že jsem spasen na základě své víry, která vede ke spravedlnosti a která se má projevovat vyznáním a skutky.

ČTVRTEK 1. 12.

Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

Komentář: Mt 7,21.24-27
Podívej se do svého života a snaž se rozpoznat, v kterých situacích stavíš na skále a ve kterých na písku; kdy jen slyšíš Boží slovo a kdy podle něj i jednáš.

PÁTEK 2. 12.

Iz 29,17-24

Mt 9,27-31

Komentář: Mt 9,27-31
Věřím v Ježíšovu velikou moc? Věřím, že mne může vysvobodit z mých trápení, uzdravit z mých nemocí, že může proměnit mé vztahy, uzdravit moji minulost?

SOBOTA 3.12.

Iz 30,19-21.23-26

Mt 9,35 – 10,1.5-8

Komentář: Mt 9,35 – 10,1.5-8
„Přiblížilo se nebeské království,“ které bylo i tobě zdarma darováno. „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ – vyzývá mne dnešní úryvek.

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

Květnové číslo časopisu pro dívky IN!

Květnové číslo časopisu pro dívky IN!
(27.4.2018) Májové vydání INu je tady. Květen není jenom měsícem lásky, ale taky si v něm připomínáme den matek. Jak...

Jan Pavel II.

(26.4.2018) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 +...

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.