Dnes, ve čtvrtek 27. 9. 2012 od 19h do 20h - v předvečer svátku sv. Václava -  se chceme spojit v modlitbě za náš národ. K této modlitbě nás v předvečer státního svátku a hlavně slavnosti svatého Václava vybízí i primas český, kardinál Dominik Duka. V tuto určenou hodinu nás k modlitbě pozve i vyzvánění kostelních zvonů.  Jako inspiraci nabízíme soubor témat a přímluv týkající se situace v naší zemi. Můžete je použít k modlitbě ve vašem společenství, farnosti, kostele, v práci či doma u obrazovek počítačů, na ulici... Ať už vás zvony zastihnou kdekoliv, připojte se k nám, Také v naší redakci se od 19h do 20h budeme přimlouvat. Ve společných přímluvách zahrnujeme také prosby, které jste nám zaslali vyPokud vnímáte, že se Vás nějaký problém v naší zemi zvlášť dotýká, napište nám jej na adresu modlitbazanarod@vira.cz. Budeme je do přímluv postupně přidávat ještě i v průběhu společné modlitby (stránku si během modlitby pravidelně opětovně načítejte - např. klávesou F5).


Milí přátelé, 

děkujeme vám, že jste se s polu s námi modlili za naší zemi.  

Přejeme vám vše dobré!

Pastorační středisko AP (27.9.2012 20:05)

 


Bože, ty jsi pánem celého světa, 

spojujeme se s přímluvnou modlitbou sv. Václava

a prosíme tě za celou naší zemi:


Bože, prosíme tě za lidi, kterým se křivdí, a za ty, kteří bojují proti nespravedlnosti. za ty, kteří nasazují své životy pro záchranu druhých.

Bože, prosíme tě za ty, kteří se setkávají s odmítnutím a odporem, když usilují o dobro a lásku. PO

Bože, prosíme tě za naše nepřátele, za ty, kterým jsme ublížili a za vzájemnou ochotu ke smíření. RT

Bože, prosíme tě za všechny, kteří jen s velkými obtížemi zajišťují sobě a svým blízkým živobytí;

Bože, prosíme tě Ducha svatého o dar jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi.

Bože, prosíme tě o nová povolání následovat Krista, o charismata služby a dar odvahy pro nerozhodné. Kl

Děkujeme Ti, Bože, že jsi nás povolal na Tvou vinici. Prosíme Tě, žehnej všem misionářům, zasvěceným osobám i laikům, všem misijním společenstvím a aktivitám v naší zemi. Žehnej rovněž aktuální františkánské misii v Ostravě. IBM

Prosíme Tě, Bože, ochraňuj všechny děti a staré rodiče, kteří se již nedokáží o sebe sami postarat. Zahrň Tvým Milosrdenstvím a Láskou zejména lidi potřebné, chudé, opuštěné, osamělé, nemocné, bez domova. M

Bože, prosíme tě za papeže a za české a moravské biskupy. GP

Prosíme tě za nové hlásání evangelia a za spravedlnost a lásku v Evropě.GP

Bože, ty nedolomíš nalomenou třtinu, neuhasíš doutnající knot. Pomoz nám nikoho neodsuzovat a neškatulkovat. Dej nám více tolerance a milosrdenství.

Bože, prosíme tě za všechny, kdo konají zlo, odpusť jim. OL

Bože, prosíme tě za české politiky, aby svojí nerozvážností nepromarnili potřebné finance pro naši zemi.

Bože, prosíme tě o dar pokoje a odpuštění pro všechny bývalé i současné obyvatele Sudet. PF

Bože, prosíme tě o Boží požehnání a moudrost pro všechny, kdo v naší zemi usilují o kvalitní kulturu a vzdělanost. LK

Děkujme Pánu za dar míru a Bože, prosíme tě , aby nám tento dar uchval.
 

Bože, prosíme tě za všechny, kteří prožívají krizi manželství a rodiny. JC

Bože, prosíme tě o Boží pomoc pro všechny, kteří díky změnám ekonomické situace propadají zoufalství. UJ

Za všechny, kdo zvažují a hledají odvahu učinit krok do budoucnosti: zvláště za mladé lidi.

Bože, prosíme tě za děti a mladé lidi, kteří jednou převezmou odpovědnost za svět – Bože, prosíme tě za jejich víru, zdraví a štěstí. MZ

Bože, prosíme tě za manžele: ať jsou si věrni a společně nesou všechno dobré i zlé.

Bože, prosíme tě za ty, kdo se připravují na manželství: ať roste jejich vzájemná láska a důvěra.

Bože, prosíme tě za církev, aby nezaměňovala skutečné volání Pána za módní trendy v duchovní i světské oblasti. ER

Bože, prosíme tě za děti: ať jsou uchráněny od všeho zlého a jejich rodiče ať je vedou k lidské i křesťanské dospělosti. GF

Bože, prosíme tě za Evropu, aby se stala kulturně, politicky a hospodářsky kontinentem života a pokoje.

Bože, prosíme tě za mladé křesťany, aby nalezli odvahu spojit svůj život s Bohem.

Pane, prosíme Tě za náš národ, obnov v něm víru, dej nám hojnost věrně žitých kněžských a řeholních povolání, a pokud voláš lidi k manželství, dej at´ tato manželství jsou obrazem Svaté Rodiny. M.J.

Bože, prosíme tě za všechny, kteří mají na starost výchovu mladých lidí, aby své poslání vykonávali svědomitě a vytrvale. Dej jim sílu, aby vždy po pádu dokázali vstát a pokračovat. Dej, ať jejich práce nese dobré ovoce a ať tyto výsledky dokáží vnímat. JF

Bože, prosíme tě za pokoj a jednotu křesťanských církví. EL

Bože, prosíme tě za všechny, kteří přijmou křest, aby je Pán dovedl k milosti nového života.

Bože, prosíme tě o pomoc pro studenty a Bože, prosíme tě o dar odpovědnosti za budoucnost naší země pro mladé lidi. AP

Bože, prosíme tě, za politiky hlásící ke křesťanství, aby nalezli odvahu svoji víru hájit i ve svém politickém jednání. Z.

Bože, prosíme tě o nové vylití Ducha svatého.

Bože, prosíme tě o požehnání a o odvahu pro křesťany, aby se připojili k pokojnému hlásání evangelia. EJ

Bože, prosíme tě  za rozvedené a za jejich děti: ať jim nechybí boží pomoc a podpora přátel.

Bože, prosíme tě za pozitivní řešení sociální politiky našeho státu a Bože, prosíme tě za všechny, kteří se dostali do dluhové pasti.

Bože, prosíme tě  za všechny, kdo žijí bez domova ať v naší zemi či v jiných částech světa a zvláště za děti. AP

Bože, prosíme tě  o požehnání a ochranu pro naše biskupy, kněze a pracovníky biskupství.

Bože, prosíme tě za vedení Duchem svatým k větší provázanosti kněží a laiků v našich společenstvích. GR
 
Bože, prosíme tě o rozvoj vědy, která by chránila a rozvíjela kulturu života. BR
 
Bože, prosíme tě za zodpovědné úředníky v ekologických kauzách, aby nepodlehli korupci a osobnímu prospěchu na úkor přírodního a kulturního bohatství naší země.
 
Bože, prosíme tě za všechny nevěřící. Prosíme, pomož jim najít cestu k Tobě. JO
 
Otče, prosíme tě nauč nás odpouštět. DŠ
 
Bože, prosíme tě za všechny, které sužuje nemoc, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu.
 
Bože, prosíme tě za nemocné, zvláště za ty, které nemoc vyloučila ze života společnosti. PL
 
Bože, prosíme tě za obyvatele Evropy, kteří podlehli pocitům ohrožení aktuální situaci a přiklánějí se k radikalismu. 
 

Bože, prosíme tě za oběti nehod zvláště za děti a také za všechny jejich blízké. DE

Bože, prosíme tě o požehnání pro Skaut a všechny ostatní organizace, které se věnují dětem a mládeži. Bože, prosíme tě také za ty, kteří organizují volný čas mládeže. KA

Bože, prosíme tě  za změnu postoje představitelů Evropské unie, kteří posouvají pojem rodiny.

Bože, prosíme tě za těžce nemocné lidi, zvláště za ty, kteří trpí Parkinsonovou nemocí.  BS

Bože, prosíme tě Pána, aby zastavil šířící se vlnu nenávisti ke křesťanům a zastal se svého lidu.

Bože, prosíme tě o moudrost v rozhodnutích našeho státu o uzavírání ústavů sociální péče. LR

Bože, prosíme tě za ochranu naší země i okolních států před všemi tendencemi k totalitě a fašismu.

Bože, prosíme tě o správné rozhodnutí ve snahách o reformu školství v naší zemi.

Otče, prosíme tě za matky a otce postižených dětí, dej jim sílu i pokoj. DŠ

Prosíme tě za všechny postižené, požehnej jim. DŠ 
 
 
Nebeský Otče, děkujeme za život našeho národa. Kéž je Tvým národem srdcem, slovy i skutky. Kéž v pohledu na své starosti nepropadne sebestřednosti. Pomoz našemu národu plně vstoupit do společenství dětí Božích. LS
 
Bože, prosíme tě za rodiny, aby se rozhodovali ve svém životě v souladu s Boží vůlí. ES
 
Bože, prosíme tě za učitele na školách, aby předávali dětem nejen znalosti, ale otevírali jim oči pro skutečné hodnoty.
 
Bože, prosíme tě za ty, kteří budují občanskou společnost svým podílem ve spolcích či organizacích, za požehnání pro jejich činnost, za odvahu k prosazování dobra a úctu k jejich nasazení.
 
Bože, prosíme tě, žehnej všem starým, slabým, nemocným a opuštěným. Veď lidi našeho národa k úctě ke všem lidem. MH

Bože, prosíme tě  za lidi, kteří nemají práci a nemohou zabezpečit své rodiny.

Bože, prosíme tě  za všechny, kdo se dostali do spirály exekucí a dluhů.LP

Bože, prosíme tě , aby do všech rodin vstoupil Duch svatý a naplňoval je.

Bože, prosíme tě za probuzení v církvích. Ať se staří a mladí sejdou společně u nohou Kristových v síle Ducha svatého. RF

Bože, prosíme tě za všechny seniory, kteří žijí v tísnivých podmínkách nebo jsou nějak týráni a nedostává se jim potřební lidské či sociální péče. CM

Bože, prosíme tě  za všechny, kteří se díky špatným rozhodnutím ztratili možnost žít kvalitním životem.

 

Bože, žehnej všem, kteří propadli alkoholu. Ukaž jim cestu ven z této závislosti – na svobodu. Prosíme tě i za všechny rodiny alkoholiků. Dávej jim moudrost a odvahu v jejich životě a jednání. HJ

Bože, prosíme tě  o sílu nevzdat se pro všechny, kdo řeší složité životní situace.

Bože, dávej všem lidem úctu k sobě navzájem a úctu ke všem povoláním. Ochraňuj nás od pýchy, povýšenosti a posuzování druhých na základě barvy pleti, názorů, anebo povolání . MH

Bože, prosíme tě za ty, kteří díky své nešťastné situaci řeší své starosti alkoholem. LK

Bože, prosíme tě za ty, kdo propadli závislosti na drogách a alkoholu.

Bože, prosíme tě za Evropu, aby se stala kulturně, politicky a hospodářsky kontinentem života a pokoje. HE

 
Bože, prosíme tě za všechny, kteří se podílejí na připravované energetické koncepci. IR

Bože, prosíme tě za pracovníky ministerstva školství. JD

Bože, prosíme tě za všechny mladé, aby v sobě i druhých nalézaly hlavně to dobré.

Bože děkujeme ti za naši domovinu a za dar žít na dobrém území naší země. HT

Bože, prosíme tě za zodpovědné rozhodnutí ve věci rušení zařízení pro pomoc opuštěným dětem v naší zemi.
 
 
Bože, prosíme tě  za děti, aby mohly vyrůstat v prostředí duchovních i kulturních hodnot.
 
Prosíme tě, Bože, aby se lidé v naší společnosti dokázali podílet na dobru celku a neupřednostňovali jen své osobní a sobecké cíle. MB

Bože, prosíme tě za naši mládež, aby měli víru v dobrou budoucnost a sami ji tvořili. MB
 

Bože, prosíme tě  o světlo Ducha svatého, abychom nesli v úctě hodnotu lidského těla ve svém vlastním osobním životě.

 
Bože, prosíme tě za občanskou společnost, aby byla zdravým protipólem státní správě. Prosíme tě, žehnej všem zájmovým uskupením, dobročinným organizacím a všem organizacím, pracujícím pro dobro celku. Prosíme tě i dobrou vůli a pokoj uvnitř těchto sdružení. DM

Bože, prosíme tě  o řešení nouze rodin v naší zemi, které musí bojovat s existenčními otázkami.

Bože, prosíme tě o nové poctivé a kvalitní politiky. GE
 
Bože, prosíme tě o požehnání pro všechny, kdo vytvářejí kvalitní pracovní místa, a Bože, prosíme tě za všechny, kdo práci nemají.
 
Bože, ty který dokážeš ze zla vytěžit dobro, prosíme tě, žehnej všem zasaženým „metylalkoholovou“ aférou a žehnej všem, kteří budou tuto situaci řešit - lékařům, policistům, politikům, výrobcům a prodejcům. Chraň náš národ před zlem alkoholové závislosti.
 
Bože, prosíme tě o dobrou volbu nového prezidenta. MK
 

Bože, žehnej manželům, ať budují vzájemnou lásku, úctu a věrnost a ať jsou dobrým přístavem pro děti v bouřích této doby. MH

Bože, prosíme tě  o pomoc Ducha svatého pro naše řeholníky, aby dokázali žít kvalitní duchovní a řeholní život. 

Bože, prosíme tě za moudré a vyvážené řešení sociálních zákonů, předpisů a povědomí solidarity mezi lidmi. Zvláště tě nyní prosíme za nové zákony a předpisy vznikající na Ministerstvu práce a sociálních věcí. TF

Bože, prosíme tě  o dar radosti z vykoupení pro všechny, kdo přijali Krista jako vítěze nad hříchem a smrtí. 

Bože, prosíme tě  za ochranu lidského života od početí až do konce, za rozvoj péče o umírající. RE

Bože, prosíme tě o Boží pomoc pro všechny rodiny, zvláště ohrožené neporozuměním, ekonomickou situací a nezvládáním výchovy.

Prosíme tě, Bože, aby v srdcích lidí v našem národě převládalo dobré a ohleduplné lidství. MB 

Bože, požehnej všem národům a národnostním menšinám, kterým jsme my ublížili. Pomáhej nám hledat cesty smíření a uzdravení. 

Bože, prosíme tě  o dar pokání pro ty, kteří se provinili na svých bližních či na jejich majetku. Bože, prosíme tě  také za přijetí Božího odpuštění a nové naděje.

 

Bože, prosíme tě  za ty, kteří budují kulturu v naší zemi. MVV

Bože, prosíme tě  za umělce a filosofy, aby se nechali inspirovat skutečnou krásou a hodnotami.

Bože, prosíme tě   za učitele a pedagogy. FM

Posíme tě, pomáhej všem odpovědným jednat čestně  a  upřednostňovat zájmy celku.  Ochraňuj nás před rakovinou korupce, podvodů, nepravdivosti, nečestnosti a arogance. MH

Žehnej všem lidem v našem národě, aby se rozhodovali ve svém životě v souladu s Tvou dobrou vůlí. 

Bože, prosíme tě za naše společenství, abychom měli odvahu hlásat evangelium nejen příkladem, ale i slovy.

Bože, prosíme tě za mladé lidi, aby nalezli víru a měli odvahu odevzdat Bohu svůj život. MH