Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

15.8.2002

List biskupa Duky k povodním (výběr)

List biskupa Duky k povodním (výběr)
Připojuji se k výzvě České biskupské konference z 13.8.2002, kterou byla vyhlášena celonárodní sbírka v našich kostelích a kaplích na pomoc postiženým povodní na neděli 25.8.

V naší diecézi (Hradec Králové) jsme již několikrát v posledních letech čelili povodním a jsme vděčni za pomoc všem z ostatních koutů Čech a Moravy, kteří na nás v těžkých chvílích po povodních nezapomněli. Podvakrát také přispěl na zmírnění vzniklých škod svým darem Svatý otec Jan Pavel II. Nezapomněli na nás ani naši bratři a sestry z Německa a Rakouska, když jejich Charity poskytly velkorysý několikamilionový dar.

Letos však, jak víte, postihly povodně Rakousko i Německo. Záleží tedy především na nás, abychom se s plnou odpovědností, velkorysostí i křesťanským soucitem podělili s těmi, kteří v rozbouřených vodách jihočeských, západočeských a středočeských řek ztratili své domovy nebo přišli o velkou část svého majetku. Někteří přišli i o své nejbližší. Tyto bolestné a těžké události jsou nejen zkouškou, ale i velkou výzvou a příležitostí pro nás, věřící křesťany.

Výnos ze sbírek i další finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu: 369-369 369 369/0800, variabilní symbol 906 (pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami) u České spořitelny, Praha 1, Na Příkopě 29.

Naše Diecézní charita pomáhá v jižních a západních Čechách, především však spolupracuje s plzeňskou diecézí. Protože se po povodních na Moravě v roce 1997 osvědčila akce "Farnost pro farnost", při které šlo o navázání vzájemných kontaktů jednotlivých farností, vyzývám naše farnosti, pokud je to v jejich silách a možnostech, aby navázaly kontakt podle pokynů Diecézní charity s postiženými farnostmi v letos postižených oblastech.

Dále Diecézní charita otevřela sběrná místa pro shromažďování humanitární pomoci, kde budou shromažďovány dezinfekční prostředky, čisticí pomůcky a nářadí (lopaty, kbelíky, hrábě, krumpáče, rýče apod.) v následujících městech: Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Pardubice, Havlíčkův Brod, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Kutná Hora. Přesné adresy a pokyny získáte v sídlech místních Charit.

V neposlední řadě se obracím spolu s Diecézní charitou především na mladé lidi – jak jsem již učinil na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, aby pomohli při odstraňování následků škod po povodních přímo v postižené oblasti na Plzeňsku. Nasazení těchto dobrovolníků se předpokládá v průběhu příštího týdne. Zájemci ať se hlásí na telefonním čísle 049/506 31 35, a to denně (včetně víkendu) v době od 8 do 20 hodin, až do odvolání.

Naléhavě žádám, aby byl tento dopis spolu s výzvou ČBK přečten při všech bohoslužbách v neděli 18.8., aby byl zároveň vylepen na vnějších kostelních vývěskách a byli s ním seznámeni všichni, kteří jsou ochotni pomoci lidem v nouzi. Zároveň prosím, aby na kostelích a farních budovách byly průběžně zveřejňovány informace o tom, jakým způsobem je možno v současné situaci konkrétně pomáhat.
(Související) texty k tématu:
Povodně

- Povodeň nás nemá sílu zbavit našeho lidství
aneb Neštěstí v přímém přenosu
Zatímco dříve si lidé o neštěstích a jiných událostech vyprávěli a každý, kdo přišel z míst, kde se udála, se těšil zcela mimořádné pozornosti, je to dnes jinak. Pokud nás povodeň nepřipravila o dodávky elektrické energie, můžeme sledovat události ze zátopových oblastí v přímém přenosu televize. ... (P. Aleš Opatrný )

- Je důvod k naději
Slovo kardinála Miloslava Vlka k aktuální situaci
V životě nastávají situace, které přesahují naše síly. Nejen lidské schopnosti, ale i všechny naše technické možnosti.
Nyní je chvíle, která vyžaduje naději. To je síla, která pomáhá přežít. Zvláště ti, kteří jsou postiženi a vůbec všichni zodpovědní potřebují perspektivu: přežijeme a překonáme tuto katastrofu! ... (kardinál Miloslav Vlk)

- List biskupa Duky k povodním (výběr)
Výzva a příležitost pro nás, věřící křesťany...
Podělme se s plnou odpovědností, velkorysostí i křesťanským soucitem s těmi, kteří v rozbouřených vodách jihočeských, západočeských a středočeských řek ztratili své domovy nebo přišli o velkou část svého majetku, dokonce i o své nejbližší. Tyto bolestné a těžké události jsou nejen zkouškou, ale i velkou výzvou a příležitostí pro nás, věřící křesťany. ...

- Povodně a Bůh?
De mortuis nil nisi bene (mrtvým je Bůh)?
Člověk je bytost nejen tělesného, ale i duševního života, proto je zcela na místě, hledí li mu při živelné katastrofě pomáhat nejen hasiči, policisté, lékaři a jiní zachránci, nýbrž i psychologové. Media ohlašují příslušnou psychoterapeutickou nabídku, případně odborné úvahy o tom, co nemilosrdný úder přírody dokáže udělat s psychikou a jak je možno postiženým lidem dodat vnitřní sílu. To je všechno v pořádku a nechť mají psychologové (případně i psychiatři) co nejvíc úspěchů. Zatím však se v množství zpráv z postižených oblastí nikdo, jak se zdá, nedotkl otázky teodiceje. Paradoxně to skoro mrzí - znamená to snad de mortuis nil nisi bene (rozuměj: mrtvým je Bůh)? ... (ThDr. Jiří Skoblík)

- Charita uvolnila peníze a vyhlašuje sbírku
na pomoc postiženým povodněmi
Celonárodní finanční sbírku na pomoc obyvatelům postiženým současnými katastrofálními povodněmi vyhlašuje sdružení Česká katolická charita (ČKCH).
Finanční příspěvky lze zasílat na číslo účtu: 369-369 369 369/0800, variabilní symbol 906 (pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami), Česká spořitelna, Praha 1, Na Příkopě 29. ... (Martin Horálek - tisk.cirkev.cz)

- Sběrná místa materiální pomoci
Aktuální povodňové informace Arcidiecézní charity Praha
Arcidiecézní charita (ADCH) Praha vyhlašuje veřejnou sbírku materiální pomoci, která je určena postiženým povodněmi. Na níže uvedená sběrná místa lze ve středu 14.8. od 8 do 20 hodin přinést deky, karimatky, spacáky, skládací lehátka, veškeré čistící a dezinfekční prostředky, igelitové pytle, holínky a hygienicky balenou pitnou vodu.
Povodňové charitní sbírkové konto: 350000749011/0110, v.s. 888, Komerční banka, Praha 2. ... (Gabriela Hánečková - tisk.cirkev.cz)

- Výzva České biskupské konference k pomoci postiženým povodněmi
Čeští a moravští biskupové vyhlašují na neděli 25.8. celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude určen pro pomoc postiženým povodněmi. Současně biskupové vyzvali věřící, aby v rámci osobních možností prokázali křesťanskou a lidskou solidaritu všem potřebným. ... (Martin Horálek - tisk.cirkev.cz )

- Lépe je doufat než si zoufat
aneb o naději také s Josefem Luxem
Moderní člověk je svědkem pádu tolika mýtů a idolů, v něž věřil; často ztrácí orientaci.
Lze se - v duchovním smyslu - o něco opřít, v něco doufat?
Cestou naděje šlo před námi mnoho moudrých lidí, filozofů a teologů. Svými inspirovanými slovy a především svým životem zažehli světla, jež nám umožňují lepší orientaci… ... (Zpracoval Jiří Hrdý)

- UTRPENÍ
Utrpení se zdá být nesdělitelné...

- NADĚJE NENÍ ODPOVĚDÍ,
na všechna naše proč, ale dává nám dost světla a síly...

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.