Měj se mnou strpení. (Mt 18,26) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

12.2.2012

6. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle jakoby plánovitě korespondovala se sobotní památkou Panny Marie Lurdské, a tedy také dnem nemocných. Můžeme se v liturgii zastavit nad skutečností nemoci, modlit se za naše nemocné i za naše osobní ne-moci v jakémkoliv významu. Ale liturgie jde v textech ještě dál. Ježíš svou misí člověka vysvobozuje ze zajetí ne-moci, proměňuje ho z „nemožného“, neschopného a činí ho schopným, chceme-li „mocným“. Nejde jen o hru slov, Bůh se skrze Kristovu oběť naplno přihlásil ke každému člověku bez výjimky, tedy i k nám. Nyní je tedy na nás, abychom Bohu odpověděli. To není samozřejmé, ale skrze Krista je to možné!

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/VSTUPNÍ ANTIFONA

Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

13. kapitola 3. knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, tedy infekční nemoci ohrožující periferní nervy a další chladnější oblasti těla – kůži, sliznici. Dnes léčitelná, ale tehdy nikoliv, proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Takový člověk už nemá práva, je vyobcován, bez naděje.

Lv 13,1-2.45-46

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: ‘Nečistý, nečistý!’ Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“

ŽALM 32

Odpověď: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, – jehož hřích je přikryt. – Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, – v jehož duši není klamu. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, – svou nepravost jsem nezatajil. – Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti,“ – a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, – jásejte, všichni, kdo jste upřímného srdce.

2. ČTENÍ

Text odpovídá na otázku z 8. kapitoly, zda se smí jíst maso obětované modlám. Pavel nejdříve mluví o svobodě, ale nakonec je klíčem k našemu jednání to, co zazní v našem úryvku.

1 Kor 10,31 – 11,1

(Bratři a sestry!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista!

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.

EVANGELIUM

V Markově evangeliu naše perikopa opět osvětluje Ježíšův úkol zvěstovat, co znamená „spása“ – záchrana, uzdravení, život. Prohlášení za čistého směl udělat jen kněz. Ale Ježíš je víc než kněží Starého Zákona! Je Bůh. Jeho „buď čistý!“ je shrnutím všeho, oč v evangeliích půjde. Záchrana těla i duše.

Mk 1,40-45

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys nám připravil pokrm, který je příslibem nebeské radosti a pravým zdrojem života; dej, ať po něm nikdy nepřestáváme toužit. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Malomocenství je symbolem nemoci, vyřazení z života a posléze i z blízkosti Boží. Ježíšovo uzdravení tak nejen zasahuje tolik známou a pro všechny hrozivou skutečnost fyzické bezmoci, ale především je názornou ukázkou toho, co Ježíšova záchrana skutečně přináší. Jde o uzdravení ve všech rovinách. Ovšem současně se objevuje zvláště v druhém čtení, ale i evangeliu rozměr svobody uzdraveného. Bůh tímto uzdravením (křtem, smířením) nikoho nesvazuje. Naopak otevírá možnost skutečně volné, svobodné volby. I v této situaci mohu odmítnout Boží pohled na mne, moje jednání… Svoboda tedy není cíl Ježíšovy záchrany, ale prostředek pro mnohem důležitější skutek: rozhodnutí se plně darovat či podřídit Bohu svůj život, své jednání a rozhodování.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 13.2.

Jak 1,1-11

Mk 8,11-13

Komentář: Mk 8,11-13
Ani ty nepotřebuješ žádná znamení k tomu, aby ses obrátil a zřekl se svých hříchů, abys uvěřil Kristu a následoval jej v dnešním dni.

ÚTERÝ 14.2.

Jak 1,12-18

Mk 8,14-21

Komentář: Mk 8,14-21
I já mám odložit zbytečné starosti a upnout své zraky ke Kristu a k těm, se kterými se dnes setkám, pro kterém mám být svědkem Kristovy lásky.

STŘEDA 15.2.

Jak 1,19-27

Mk 8,22-26

Komentář: Mk 8,22-26
Spolu s nechápajícími, nevidícími a neslyšícími učedníky (viz včerejší úryvek) chce Ježíš uzdravit i mne, chce projasnit můj zrak a posilnit mne na cestě následování.

ČTVRTEK 16.2.

Jak 2,1-9

Mk 8,27-33

Komentář: Mk 8,27-33
Co v mém životě, v mé současné situaci znamená mít „na mysli věci božské“?

PÁTEK 17.2.

Jak 2,14-24.26

Mk 8,34 – 9,1

Komentář: Mk 8,34 – 9,1
Jsem i dnes na cestě následování Krista? Co je mým křížem? Neutíkám před ním? Nevymýšlím si nějaké svoje vlastní (náhradní) kříže?

SOBOTA 18.2.

Jak 3,1-10

Mk 9,2-13

Komentář: Mk 9,2-13
K následování a k nesení kříže patří i setkání s oslnivou Boží mocí a slávou. Nech se občerstvit na své cestě a v důvěře kráčej dál…

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.