Přiblížilo se Boží království. (Mk 1,15) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

15.11.2015

33. neděle v mezidobí – cyklus B

Blížící se závěr církevního roku přináší témata směřující k posledním věcem člověka. Nejde ale o strašení či vzbuzování pocitu viny. Cíl je opačný. Pojďme zahlédnout, jak veliké věci „Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ A také prosit, aby nám Pán pomohl tuto cestu najít a vydat se po ní.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

VSTUPNÍ MODLITBA

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Daniel pochází z 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší v Starém zákoně. Má více částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém jejím závěru (kap. 12.) se mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých. Na tento text bude navazovat dnešní evangelium.

Dan 12,1-3

Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.

ŽALM 16

Nejen, že se Hospodin stará o své věrné, ale již Starý zákon vyjadřuje naději na život po smrti. Uprostřed našich všedních starostí se i my k této naději připojme. Bůh nám chce dát život, život věčný!

Odpověď: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj úděl. – Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.

2. ČTENÍ

Pokračujeme v četbě Listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. Zásadní je dnešní výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu.

Žid 10,11-14.18

Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, „až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož“. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Kde však je odpuštění hříchů, není už třeba oběti za hřích.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. Aleluja.

EVANGELIUM

Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. Třináctá kapitola je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví o událostech Velikonoc. Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“ (13,26). Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, uvidí ho na vlastní oči.

Mk 13,24-32

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Mé štěstí je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Slavili jsme, Bože, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, jak nám to on sám přikázal, a přijali jsme jeho tělo a krev obětované za spásu světa; dej, ať roste naše láska k tobě i k lidem, abychom Krista následovali. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Možná nás v souvislosti s koncem vlastního života, otázkami smrti či konce světa přepadá strach a úzkostný pocit nejistoty. Ale Ježíšovo slovo je postaveno jinak. Jestliže přichází ten, kterého celým srdcem milujeme a ke kterému zaměřujeme svůj život, pak je to čas vytouženého setkání, čas radosti. V této souvislosti je možné využít závěr církevního roku k reflexi. Často se stává, že závěr občanského roku či Vánoc bývá neskutečně hektický. Dělají se uzávěrky, plánuje se nový rok, navštěvují se různé společenské akce. Není závěr církevního roku vhodnější příležitostí k určité rekapitulaci? Možná nejen duchovní, ale také duchovní! Není právě nyní vhodné ohlédnout se zpět a rekapitulovat? A také „upřít zrak do dálky“ a ptát se, kudy vede cesta dál?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 16.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Lk 18,35-43

Komentář: Lk 18,35-43
Snažím se sám, abych lépe viděl? Chci volat také já k Pánu, abych lépe prohlédl? Nejsem nakonec spokojen s tím, že plno věcí raději „nechci ani vidět“?

ÚTERÝ 17.11.

2 Mak 6,18-31

Lk 19,1-10

Komentář: Lk 19,1-10
Mnozí Pána kritizovali, že vešel k hříšníkovi. Nekritizuji představitele Církve za jejich vstřícnost k lidem, kteří neunesli manželství, kteří jsou jiné orientace…?

STŘEDA 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31

Mt 14,22-33

Komentář: Mt 14,22-33
Tonoucí Petr se nestydí před „kolegy“ volat Pána. Pavel při spatření bratří „nabyl nové odvahy“. Dobré základy pro stavbu Pánova domu – Církve!

ČTVRTEK 19.11.

1 Mak 2,15-29

Lk 19,41-44

Komentář: Lk 19,41-44
Ježíš, Boží Syn, pláče nad městem, jehož obyvatelé ho ve své většině nepochopili a nepřijali. Až přijdou chvíle smutku na mě, vím, že jsem Mu nablízku…

PÁTEK 20.11.

1 Mak 4,36-37.52-59

Lk 19,45-48

Komentář: Lk 19,45-48
Lid, který mu rád naslouchal, jej za chvíli doprovodí na smrt. Jak jemná je hranice mezi zbožným nasloucháním, lhostejností a neochotou zastat se spravedlivého…?

SOBOTA 21.11.

1 Mak 6,1-13

Lk 20,27-40

Komentář: Lk 20,27-40
Příslib, který zaznívá z Ježíšových úst, je nadějí pro mou budoucí existenci. Na konci církevního roku mohu v příběhu svého života pocítit dotek Boha, který je velmi osobní; ostatně je to Bůh nejen můj, ale i Bůh mých blízkých: tatínkův, snad mých prarodičů, Bůh mého životního partnera…

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

Popeleční středa, začátek postní doby

(14.2.2018) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na...

Postní doba - účel a náplň

(12.2.2018) Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný....

Týden manželství

(11.2.2018) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie online pro postní dobu
(10.2.2018) Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika...

Světový den nemocných (11. 2.)

(5.2.2018) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..."...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.