Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

6.9.2015

23. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní evangelium navazuje na diskusi Ježíše s farizei o tom, co je kulticky čisté a proč. Není třeba připomínat, že Ježíšův pohled na zachovávání předpisů židovského Zákona byl odlišný. Pouhý formalismus Ježíš zásadně odmítá. Proto v prvním čtení připomínáme Boží povzbuzení lidem, kteří jsou v bezvýchodné situaci, v níž pouhý formalismus nevede k životu. Ve druhém čtení narazíme na známé téma Jakubova listu: je možné žít víru a nečinit skutky, které tomu odpovídají?

VSTUPNÍ ANTIFONA

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tento text pochází pravděpodobně z 8 stol. př. Kr. a končí jím celek výroků proti pohanským národům. Vystupuje zde protiklad děsivého údělu pohanských národů ohrožujících Izrael vůči jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství.

Iz 35,4-7a

Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.

ŽALM 146

Žalm opakuje radost prvního čtení. Všimněme si sloves, která charakterizují Boží jednání, a připojme se k této chvále.

Odpověď: Duše má, chval Hospodina! Nebo: Aleluja.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. ČTENÍ

Ve druhé kapitole Jakub otevírá velké téma Nového zákona: víra versus skutky. Jakub bude pranýřovat víru, která je jen teoretická a skutky se neprojevuje. V našem textu toto téma otevírá konkrétní příklad. Jeho platnost je po mnoha staletích stále aktuální.

Jak 2,1-5

Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, posaď se tady na čestné místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

EVANGELIUM

V předchozím textu (Mk 7,1-23 viz minulou neděli) Ježíš vedl ostrou diskusi o předpisech popisujících, co je čisté. Území Týru, Sidónu i Dekapole (Desetiměstí) bylo pohanské. Zde žijí z židovského hlediska nečistí lidé. V originále je řeč o neslyšícím a špatně mluvícím. Ježíš věnuje pozornost nečistému člověku a uzdravení znamená, že Bůh i na něj shlíží!

Mk 7,31-37

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys poslal svého milovaného Syna, aby tvým slovem a svátostným pokrmem sytil a živil tvůj lid; dej, ať nás přijímání těchto jeho darů přivádí k trvalé účasti na jeho životě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíšovo uzdravení v Desetiměstí je více než jen zázrak. Věnuje pozornost pohanovi. Symbolicky je jeho postižení takové, že neumí slyšet Boží hlas, a tedy Hospodina nemůže dobře chválit. Ale Ježíš mu zázrakem navrací možnost chválit Boha správně! Z našeho hlediska nás obklopují lidé, kterými pohrdáme, protože jsou špinaví nebo vyznávají divné hodnoty či jde o imigranty… Ježíš netoleruje špatnost, ale otevírá Boží království všem. A to nikoli tím, že by se dotyčný polepšil. Asi těžko mohl svoji hluchotu nějak sám měnit. Ježíš zasahuje svojí mocí. Dnešní texty nás povzbuzují k naději v Boží moc, ale také jsou velkou výtkou uzavřenosti do vlastních zvyklostí a řádů, které jsou jen dočasné a tedy je občas potřebné je změnit.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 7.9.

Kol 1,24 – 2,3

Lk 6,6-11

Komentář: Kol 1,24 – 2,3
Možná právě za nás sváděl kruté boje někdo, koho jsme nikdy neviděli na vlastní oči. I my se máme v těžkostech obětovat za ty, které neznáme. Spojení s Kristem znamená vzájemnost s druhými!

ÚTERÝ 8.9. svátek Narození Panny Marie

Mich 5,1-4a nebo Řím 8,28-30

Mt 1,1-16.18-23

Komentář: Mt 1,1-16.18-23
Josefovo soužití s Ježíšem předcházela nejistota, tápání, podezření z nevěry. I v rodokmenu jsou postavy „těžko zařaditelné“. Možná i nás někdy bolí, že Bůh přichází jako člověk…

STŘEDA 9.9.

Kol 3,1-11

Lk 6,20-26

Komentář: Kol 3,1-11
Toto čtení jsme mohli slyšet o Velikonoční neděli. Zanechalo na nás stopy? Dokážeme ze sebe svléci předsudky vůči jiným národnostem?

ČTVRTEK 10.9.

Kol 3,12-17

Lk 6,27-38

Komentář: Kol 3,12-17
Vnitřní život s Kristem se musí projevovat navenek. Úryvek listu Kolosanům dává konkrétní podněty. Nemám (falešný!) strach, že bych se před druhými odhalil? Ale vždyť láska předpokládá zranitelnost…

PÁTEK 11.9.

1 Tim 1,1-2.12-14

Lk 6,39-42

Komentář: 1 Tim 1,1-2.12-14
Náš život zřejmě není tak dramatický jako život Pavlův. Ale dovedu i já tak upřímně poděkovat Ježíšovi za to, že o Něm vím, za to, že jsem pokřtěn? Ačkoli jsem (zde vyjmenuji své horší stránky)…

SOBOTA 12.9.

1 Tim 1,15-17

Lk 6,43-49

Komentář: 1 Tim 1,15-17
Právě přiznáním vlastních hříchů vynikne Jeho velikost. Není příčinou vlažnosti, že mnohý hřích, poklesek, chybu ani nevidím?

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.